Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du som medborgare i Hudiksvalls kommun vara med och påverka det som händer i vår kommun.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan väckas av alla som är folkbokförda i Hudiksvalls kommun. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Medborgarförslag kan inte lämnas av föreningar, sammanslutningar, råd eller dylikt.

Vilka frågor kan förslaget handla om?

Medborgarförslag ska handla om den kommunala verksamheten, exempelvis parkärende och skolskjutsar. Förslaget får inte handla om personärende eller myndighetsutövning mot enskild som exempelvis socialbidrag och bygglov.

Så här skriver du ett medborgarförslag:  

  • Ett förslag per medborgarförslag
  • Förslaget görs skriftligt
  • Förslaget undertecknas av en eller flera person
  • Namn, adress och telefonnummer till den eller de som lämnat förslaget
  • Märk förslaget ”medborgarförslag”

 Här kan du hämta en blankett om du vill skriva ett medborgarförslag

Vad händer med förslaget?

Förslaget tas upp i nästkommande kommunfullmäktige, där beslutas vart förslaget ska skickas för beredning. Beredning innebär att kommunens tjänstemän undersöker förslaget genom att samla in fakta. De två olika sätten förslaget kan beredas på är;

  • Om förslaget gäller en fråga som ska behandlas av en nämnd kan kommunfullmäktige besluta att överlämna frågan till berörd nämnd för beredning och beslut.
  • Vissa förslag måste beredas av flera olika nämnder. När nämndernas beredningar är klara skickas förslaget, via kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige för beslut.

Den som lämnar ett medborgarförslag får yttra sig när förslaget ska beslutas i kommunfullmäktige.

Vart ska förslaget skickas?

Postadress:
Hudiksvalls kommun
Kommunledningskontoret,
"Medborgarförslag"
824 80 Hudiksvall

E-post: kommun@hudiksvall.se

Skriv "medborgarförslag" i ärenderaden. Då medborgarförslaget måste vara undertecknat så måste förslagslämnaren komma till kommunledningskontoret och skriva under förslaget om det skickas via e-post.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050