Policy, riktlinje, rutin och checklista

Hudiksvalls kommuns personalpolitik beskrivs i styr- och policydokument som fastställs av kommunfullmäktige. De är framtagna i nära samarbete med de fackliga organisationer som är verksamma inom vår organisation. För oss är de levande dokument som revideras vid behov.

Till de sex policydokumenten finns det ett antal riktlinjer som inte är politiskt antagna. Syftet med dem är att, utifrån politiska övergripande viljeinriktningar, bryta ner och beskriva hur de ska användas i vardagen ute på våra arbetsplatser.

Dessutom finns ett antal rutiner och checklistor som mer konkret beskriver hur vi ska gå tillväga. 

Styrdokument

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

Diskrimineringspolicy

Informationspolicy

Ledar- och medarbetarpolicy

Lönepolicy

Pensionspolicy

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050