Budget

Budgeten är ett verktyg för planering och styrning av verksamheten. Kommunen gör varje år en budget för det kommande året och en plan för ytterligare tre år, det vill säga en rullande fyraårsbudget.

Budgeten anger de ekonomiska ramarna för verksamheten (löpande drift och investeringar) och hur utgifterna ska finansieras. Här fastställs kommunens övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten beslutas hur pengarna ska fördelas och vad de olika verksamheterna ska uträtta för pengarna de har tilldelats.

Kommunens nämnder tecknar varje år åtaganden gentemot kommunfullmäktige. Åtagandena tydliggör vad nämnderna tar på sig att åstadkomma inom budgeten och omfattar både verksamheternas kvantitet, kostnad (netto) och kvalitet. Åtagandena följs upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut.

Budgetförutsättningar

Kommunallagen säger att kommuners kostnader och intäkter ska vara i balans, det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får vara högre än intäkterna.

Hudiksvalls kommun verkar för att upprätthålla en bra verksamhet och en god ekonomi på både kort och lång sikt. En god ekonomi behövs för att säkerställa en bra verksamhet. En bra verksamhet bidrar till att kommunen blir attraktivare att bosätta sig i, vilket stimulerar utvecklingen och kan ge skatteintäkter som stärker kommunens ekonomi.

Den största delen av kommunens intäkter består av skatteintäkter. Hur många som bor i kommunen, vilken inkomst de har och arbetsmarknadsläget har stor betydelse för hur mycket pengar kommunen kan använda för sin verksamhet. Det är nämligen dessa faktorer som påverkar hur mycket kommunalskatt kommunen får. Dessutom får kommunen statsbidrag eller utjämning från staten.

Omvärldsfaktorer

Kommunens ekonomi är direkt beroende av omvärlden och den samhällsekonomiska utvecklingen. Faktorer som inflation, räntenivå, löneutveckling, sysselsättning, världshandel och så vidare, kan kommunen endast påverka i mycket liten omfattning.

Det mesta av pengarna går till verksamheter som kommunen ansvarar för enligt lag, som exempelvis grundskola, äldreomsorg, socialtjänst och räddningstjänst. Men en del går till verksamheter som är frivilliga, som exempelvis fritidsverksamhet, kultur och näringslivsutveckling.

Pengarna kommer ifrån...

Cirkeldiagram som visar var kommunen får sina pengar ifrån - taxor och avgifter, räntor, kommunalskatt och statsbidrag.

Pengarna används till...

Cirkeldiagram som visar vad kommunen använder pengarna till. Tex investeringar, lokaler utbildning och skolor, omsorg, pensioner och infrastruktur med mera.

Frågor som tas upp i kommunens budget

  • Hur mycket pengar har vi?
  • Vad ska vi åstadkomma?
  • Vad måste vi lägga undan till? (exempelvis framtida investeringar och pensioner till anställda)

Budget 2024 samt budgetplan

Här kan du läsa kommunens budget i sin helhet.