Framtidens utmaningar

Minskade kostnader genom effektivisering. Men också ökad kundnytta, förbättrad kvalitet och enhetlighet. Så kan man sammanfatta vår gemensamma utmaning, som varken är enkel eller smärtfri – men nödvändig.

Tittar vi några år framåt växer inte längre skatteunderlaget, tvärtom blir det en snabb inbromsning.

Anledningen är att andelen personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som vi får en allt äldre befolkning. Det innebär att vi i kommunen får mindre pengar i budgeten samtidigt som behovet av till exempel vård och omsorg ökar. Pengarna räcker helt enkelt inte till!

I så fall skulle skatten behöva höjas med 7 kronor för att få budgeten i balans. Och det är knappast rimligt. Hur som helst behöver vi också jobba med besparingar, effektiviseringar och kanske också ta bort sådant som vi är vana vid att kommunen gör.

Kanske måste invånarna själva i framtiden ansvara för en del av det som kommunen gör idag. Vi kommer också att behöva ta alltmer hjälp av tekniken för att klara kommunens uppdrag. Den utvecklingen är vi redan inne i.

Vad händer i Hudik?

Vi är en kommun där det händer mycket. Det byggs bostäder. Våra företag växer mycket och de har en stort behov av arbetskraft. En förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv och dra till sig arbetskraft är att det finns bostäder.

Hur påverkar omvärlden oss?

Vi är en del av nationen och världen och vi påverkas av det. Det som sker på andra sidan jorden når oss snabbt, inte minst ekonomiskt. Även klimatmässigt är vi en del av något större, vilket också bidrar till att vi behöver förändra oss för att få ett hållbart samhälle.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Hur funkar ekonomin?

Kommunens ekonomi skiljer sig inte så mycket från din och min privatekonomi. Vi har inkomster och utgifter och det måste gå i hop varje månad. Ganska enkelt egentligen. Men ändå jättesvårt!

Härifrån kommer pengarna:

Cirkeldiagram som visar var kommunen får sina pengar ifrån - taxor och avgifter, räntor, kommunalskatt och statsbidrag.

Så används pengarna:

Cirkeldiagram som visar vad kommunen använder pengarna till. Tex investeringar, lokaler utbildning och skolor, omsorg, pensioner och infrastruktur med mera.

Varför går det inte ihop?

Befolkningsutvecklingen påverkar med det ekonomiska läget för kommunen. Vi behöver en balans mellan de som betalar skatt och de verksamheter som kostar mest, men som kanske inte bidrar till de största intäkterna.

Diagrammet visar utvecklingen av kommunens kostnader och intäkter mellan år 2015 och år 2030. Kurvorna visar att kostnaderna kommer att vara högre än intäkterna 2030.

Hur får vi en hållbar ekonomi?

Vi har ett tufft ekonomiskt läge. Långsiktigt måste vi arbeta med strukturella åtgärder som ger varaktig effekt över tid. Men vi måste också arbeta kortsiktigt med mer aktuta åtgärder för att i närtid minimera obalansen i budgeten.

Är digitalisering svaret på allt?

Digitalisering kan vara ett hjälpmedel för att öka kvalitén i verksamheten. Inom äldreomsorgen pågår flera spännande projekt, bland annat med nattkameror och sensorer kopplade till inkontinensskydd. Genom e-tjänster kan vi frigöra resurser och samtidigt ge bättre service.

Ska vi deppa ihop nu då?

Ekonomin är tuff och behoven växer. Men vi måste hålla fast vid optimismen. Kommunens medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag för att bidra till kvalitet. Vi behöver vara öppna för andra sätt att tänka, för att kunna forsätta göra viktiga saker för våra medborgare varje dag. Vi behöver våga ta nya grepp och våga tänka på nya sätt. Det är helt nödvändigt för att hantera framtidens utmaningar.