Demokrativerkstad - pass 1: Vad gör kommunen?

Det här är pass 1 av demokrativerkstaden. I materialet finns olika områden ni ska ha arbetat igenom i klassen för att vara väl förberedda inför pass 2, då ni träffar förtroendevalda politiker.

Steg 1 - Vad gör kommunen?

 1. Titta på introduktionsfilmen här ovan.
 2. Läs texten under steg 1 tillsammans.
 3. Titta på filmen Vad gör kommunen?
 4. Gör en sammanfattning av kommunens främsta ansvarsområden i punktform och fundera över diskussionsfrågorna.
 5. Om ni vill fördjupa er mer i kommunens olika ansvarsområden finns mera text om respektive förvaltning. Texterna kan också användas som bakgrundinformation till dig som lärare.
 6. Gör en övning för att kartlägga vad eleverna kan om kommunen.

Tips till övning om kommunens ansvarsområden

 1. Rita en stor cirkel på tavlan och fråga eleverna vad de tror att kommunen gör.
 2. Skriv upp vad eleverna säger. Det som kommunen ansvarar för placeras i cirkeln och det som inte är kommunens ansvar placeras utanför cirkeln.
 3. Tydliggör kort vilken del av samhället som ansvarar för områdena utanför cirkeln, exempelvis polisen (staten), sjukvården (regionen), butikerna på stan (privata sektorn) och vart fotbollsklubben åker på träningsläger (civilsamhället).
 4. Om du vill utmana eleverna lite kan ni gör övningen innan ni tittat på filmen.

I Hudiksvalls kommun jobbar ungefär 4000 personer. Kommunen släcker bränder, sopar gator, plogar vägar och gör så att parkerna blommar. Det är också kommunens ansvar att lära alla barn att räkna, läsa och skriva. När människor blir gamla och behöver hjälp i sin vardag är det kommunens uppgift att hjälpa till.

Det är kommunen som tömmer soptunnorna och återvinner sopor och matavfall från hushållen. Kommunen bestämmer också vad som får byggas och utvecklar själva nya stadsdelar för att det ska bli så bra som möjligt för alla oss som lever, verkar och bor i Hudiksvalls kommun.

I Hudiksvalls kommun bor ungefär 38 000 personer. Hälften av dem bor i Hudiksvalls centrum medan de andra bor i orter som ligger utanför centrum, så som t ex Enånger, Njutånger, Iggesund, Forsa, Näsviken, Delsbo och Friggesund.

Titta på filmen om vad kommunen gör och fundera över:

 • Vad tycker du är viktigt i ett samhälle?
 • Är det något av det som nämns i filmen (t.ex. skola, omsorg, vatten och avlopp, vägar, fritidsaktiviteter och byggnationer) som du inte tidigare har tänkt på att kommunen ansvarar för?

Mer om kommunens olika förvaltningar

En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunledningsförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.

Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunledningsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Vi släcker bränder. Vi mäter buller, fukt och radon. Vi jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljö genom kontroller av livsmedel, avlopp, kemikalier, alkoholservering, dricksvatten, hissar och ventilationer. Vi planerar kommunens framtid genom översiktsplaner och detaljplaner.

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till hemma ser vi över ditt bygglov. Vi arbetar med strandskydd, för tobak- och rökfria miljöer och kan vara ett stöd i frågor som handlar om din och andras säkerhet. Vi bidrar till en säkrare och tryggare kommun för de som lever, verkar och bor här. Vi är bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Vi lånar ut en miljon böcker genom våra bibliotek. Vi låter barn vara kreativa, använda sin upptäckarglädje och problemlösningsförmåga i Mulle Mecks sagovärld. Genom vår kulturskola kan elever hitta rörelseglädje och lära sig spela instrument – helt avgiftsfritt dessutom! Här kan våra ungdomar hänga med sina kompisar på någon av våra fritidsgårdar. I våra badhus lär vi barn och vuxna att simma och upptäcka vattnets stärkande kraft. Vi är med och stöttar vårt rika föreningsliv på olika sätt. Vi låter barn, unga och vuxna upptäcka kultur. Vi är kultur- och fritidsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag.

Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Vi sopar gator, plogar vägar och bygger nya när Hudiksvalls tätorter växer. Vi gör så att parkerna blommar och att ser till att matavfallet du sorterar blir till biogas till bilar och gödsel på våra åkrar. Vi lagar näringsrik mat till våra barn, unga och gamla – varje dag. Vi ansvarar för kartor och GIS så samhället kan utvecklas. Vi ser till att det finns rent vatten i din kran och i naturen och att våra elever kommer till och från skolan säkert med skolskjutsar. Vi sköter fastigheter så som äldreboenden, skolor, badhus och sporthallar – och håller dem rena och fina. Tillsammans är vi tekniska förvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Svågadalsförvaltningens sköter den kommunala servicen i Svågadalen så som förskola, skola, äldreomsorg, landsbygdsutveckling kutur och fritid inom Svågadalen. Chefen för Svågadalsförvaltningen har även ett övergripande ansvar för landsbygdsfrågor i Svågadalen. I Svågagården som är förvaltningens byggnad finns även ett litet bibliotek, kyrksal, samlingssal, gymnastiksal och där ryms även en Folkets hus förening som bland annat driver resturang och som även anordnar olika arrangemang.

Steg 2 - Skillnaden mellan en förtroendevald och en tjänsteperson

 1. Läs texten under steg 2 tillsammans.
 2. Titta på filmen om skillnaderna mellan förtroendevalda och tjänstepersoner och fundera över diskussionsfrågorna nedan.

I kommunen finns både förtroendevalda politiker och tjänstemän. De förtroendevalda representerar olika politiska partier och väljs vart fjärde år när det är val. Det är de förtroendevalda som bestämmer vad som ska göras i kommunen, exempelvis om det ska byggas en ny skatepark eller om skolorna ska få mer pengar till skolmaten. Något som många inte vet är att de allra flesta förtroendevalda kommunpolitiker är politiker på sin fritid. De får ingen lön för att vara politiker utan har istället andra jobb som de försörjer sig med. I Hudiksvalls kommun är det sju förtroendevalda politiker som får lön, men bara en som arbetar heltid.

De som jobbar i kommunen kallas tjänstepersoner. Till skillnad från de förtroendevalda är tjänstepersonerna inte valda av folket utan istället anställda av kommunen och får lön för sitt arbete. Det är tjänstepersonerna som ska se till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort. Till exempel är det de förtroendevalda som har bestämt att Demokrativerkstaden ska finnas, men det är tjänstepersoner som har spelat in filmerna ni tittar på, och lärare som ser till att eleverna deltar.

Titta på filmen om skillnader mellan förtroendevalda och tjänstepersoner och fundera över:

 • Varför heter det förtroendevald? Vem är det som ger politikerna förtroendet?
 • Vad motiverar de förtroendevalda till att vara politiker fast de inte får någon lön?

Steg 3 - Vem betalar?

 1. Läs texten under steg 3 tillsammans.
 2. Titta på filmen tillsammans.
 3. Gör en övning kring kommunens budget.

Tips till övningen om budget

 1. Fråga eleverna om dom minns hur stor budget kommunen har per år.
 2. Be en eller två elever komma fram och rita en cirkel på tavlan. Klassen hjälps sen åt att gissa vilka som är de störta budgetposterna och eleverna vid tavlan ritar ”tårtbitar” i cirkeln för att markera ut hur mycket pengar som går till vad. Dessa gissningar är inte i kronor utan mer, 30 procent, 20 procent osv.
 3. Visa sen det korrekta diagrammet. Du tar hjälp av boxen Hur används pengarna? Omsorg och skola är de största posterna.
 4. Om ni vill kan ni göra övningen även för Var kommer pengarna ifrån? Exempel från verkligheten till den delen finns i boxen Var kommer pengarna ifrån?

Hudiksvalls kommun omsätter ungefär 3 miljarder kronor varje år. Det mesta av de pengarna kommer från kommunalskatt. Vi får också stadsbidrag och tar ut avgifter för olika tjänster. Den största delen används till vård och omsorg samt utbildning.

Titta på filmen och gör sedan den övning som finns under Instruktioner till läraren för steg 3.

Cirkeldiagrammet visar ett exempel på vad pengarna går till (fördelning i procent). Störst andel går till vård och omsorg och minst andel till politisk verksamhet.

Cirkeldiagrammet visar vad pengarna går till (fördelning i procent). Störst andel går till vård och omsorg och minst andel till politisk verksamhet.

Cirkeldiagrammet visar ett exempel på var pengarna kommer ifrån (fördelning i procent). Störst andel kommer från kommunalskatten och minst andel från ränta.

Cirkeldiagrammet visar var pengarna kommer ifrån (fördelning i procent). Störst andel kommer från kommunalskatten och minst andel från ränta.