Elevdialoger

Elever på kommunens högstadieskolor bjuds in till elevdialoger med förtroendevalda och tjänstemän för att prata om olika frågor som ungdomarna själva har uttryckt är viktigt, eller som kommunens politiker eller chefer vill diskutera för att kunna ta bra beslut. Ibland besöker eleverna kommunhuset och ibland kommer politiker och tjänstemän på besök till skolan.

Varje skola väljer ett antal elever som är med på träffarna. Ofta är det representanter från skolans elevråd, men alla elever och klasser kan delta i förberedelser och arbetet mellan träffarna. Kommunen representeras av politiker och personer som jobbar med de olika frågor som tas upp och diskuteras.

Vad händer sen?

Efter träffarna tar politikerna och de som jobbar i kommunen med sig synpunkterna till sina arbeten eller inför beslut. De blir en viktig del som, tillsammans med andra underlag, vägleder vilka beslut som ska tas. Träffarna kan också leda till samarbeten mellan dem som jobbar på kommunen och elever eller skolor för att starta ett utvecklingsarbete.

Vad har vi tidigare pratat om?

Den 21 mars 2023 genomfördes en elevdialog på Ede skola med fokus på förslaget till idrottspolitiska viljeinriktningar som kultur och fritid arbetat fram. Eleverna hade således möjlighet att ge inspel på förslaget inför att viljeinriktningarna skulle antas politiskt. Samtalet fokuserade på idrotten i allmänhet och vad som behövs för att fler ska vilja och kunna idrotta.

Bland annat lyfte deltagarna att de trots bra bussförbindelser mellan Hudiksvall och Delsbo upplever att de har svårt att hinna med att idrotta när deras idrott inte erbjuds på orten, och att fler troligen skulle vara aktiva om fler idrotter erbjöds lokalt. Eleverna tror också att mer fritidsmaterial och utrustning på skolorna skulle bidra till mer aktivitet och rörelse på rasterna.

På träffen den 22 november 2022 diskuterades framtidens elevdialoger. Eleverna fick ge inspel på vilka frågor de skulle vilja prata om med de som bestämmer, samt hur upplägget för elevdialogerna skulle kunna se ut.

Frågor som eleverna är intresserade att prata om:

 • Kultur- och fritidsfrågor, exempelvis vad som händer på Fritidsgårdarna, lovaktiviteter, mer kulturaktiviteter för unga, utbud hos föreningarna.
 • Bostadsfrågor
 • Kollektivtrafiken
 • Arbetsmarknad och arbetslöshet

Elevernas synpunkter på upplägg för elevdialoger:

 • Det är bra att ses i kommunhuset och att det är ungefär samma tid och plats varje gång
 • Det vore bra med lunchmöten! Det hade varit trevligt, plus att man inte missar lika mycket lektionstid
 • Det är viktigt att lärare vet om dialogerna så att man inte får frånvaro

Vad har hänt sedan träffen?

Efter valet beslutades det om att testa ett nytt upplägg för elevdialogerna. Istället för att elever från olika skolor kommer till kommunhuset kommer istället politiker och tjänstepersoner på besök till de olika skolorna och träffar varje skola för sig. Syftet är bland annat att göra det enklare för eleverna som går i skolan utanför centrum att delta i elevdialogerna. Det nya upplägget gäller från och med 2023.

På träffen den 26 september 2021 fick eleverna reflektera över frågan om vad som behövs för att fler ska vilja och kunna delta i demokratiska forum och grupper, som t ex elevdialoger, matråd och elevråd, men också i föreningslivet på olika sätt. Eleverna lyfte bland annat vikten av att inflytande är på riktigt och att något händer i exempelvis elevråden för att det ska kännas värt att delta, men också att det behövs mer information om vad det faktiskt innebär att vara med. Det skulle behövas mer kommunikation om vad man kan påverka och vad elevråden har lyckats med, liksom mer stöd, uppmuntran och engagemang från vuxna på skolan.

På träffen fick eleverna också komma med förslag på hur man kan minska utanförskapet i samhället. Förslagen och lösningarna kommer att användas som underlag inför att en handlingsplan för social hållbarhet ska tas fram. 

Träffen den 16 mars 2021 fokuserade på två teman – planerna för en utomhusarena samt kommande översiktsplan. Eleverna gav sina inspel på vad för typ av utomhusarena som skulle vara intressant och vart i kommunen man skulle vilja att den placerades. Trygghet i form av bra belysning och öppna ytor med god översikt lyftes som viktiga aspekter för utomhusarenan ska bli en plats för både yngre och äldre. Angående översiktsplanen diskuterades hur eleverna skulle kunna vara inkluderade i processen och en planering gjordes för ett antal workshops under våren. Det beslutades att kommunen gör en enkät till eleverna där de kan välja vilka fokusområden den helst vill tycka till om.

Den 24 november 2020 träffades vi kring frågor om fritiden. Många unga i Hudiksvalls kommun vill påverka frågor om fritiden. Därför utgick vi från frågor som berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Beslutsfattarna fick veta att mycket fungerar bra och att det är populära ställen och aktiviteter. Men det finns också saker som kan göras annorlunda för att locka fler till exempel till badhusen och kulturskolan.

Den 29 september 2020 var temat för dialogen kretsloppsplan. Planen beskriver hur vi ska bli mer resurseffektiva genom att förebygga och hantera avfall på smarta sätt. Innan planen beslutas av kommunfullmäktige ville kommunen ha synpunkter från många olika håll, ungdomar som deltog i elevdialogen var en av dessa grupper. Dialogerna handlade bland annat om smarta sätt att få sorteringen att funka, hur nedskräpningen kan minska och vad som kan motivera till att återbruka eller köpa återbruk.

Den 4 februari 2020 träffades elever från Läroverket, Östra skolan och Iggesunds skola, beslutsfattare från lärandenämnden och kultur- och fritidsnämnden samt skolledare och samordnande tjänstepersoner. Så här jobbar vi vidare med idéerna togs fram under träffen:

Informera om medborgarförslag och varför behövs bank-id för e-tjänsten?

En måste ha bank-id för att registrera sitt e-medborgarförslag eller att gilla en annans förslag vilket utesluter många unga från att använda den tjänsten. Dock finns andra lösningar än bank-id i andra kommuner och det ska vi självklart titta vidare på och undersöka om det finns möjlighet för Hudiksvalls kommun att använda dem. Det går fortfarande att använda pappersbrev och alla deltagare i elevdialogen uppmanas att informera lärare och sina klasskompisar om den möjligheten.

Studiebesök i kommunhuset

Ett förslag till pilotprojekt under nästa läsår ”Demokrativerkstad i kommunen” har arbetats fram. Ett politiskt beslut om detta tas i början av hösten.

Klassbesök ”Så här blev jag politiker”

Ett pilotprojekt har påbörjats och några klassbesök hann genomföras under vintern innan corona-pandemin. Projektet fortsätter när det är möjligt utifrån corona-situationen.

Politikerutfrågning på skolan

Har inte gått att genomföra under våren som planerat, vi tar nya tag med planering i höst.

Chattgrupp för dialog mellan politiker och elever

Försök gjordes ett flertal gånger med att börja med en grupp som varit engagerade i elevdialogerna men endast ett fåtal personer anslöt till chatten.

Den 5 december 2019 var fokus för elevdialogen klimatpåverkan. Elever från Iggesund skola, Läroverket, Östra skolan och Hudikgymnasiet deltog samt förtroendevalda från lärandenämnden, tekniska nämnden, styrgruppen för ekologisk hållbarhet och kultur- och fritidsnämnden. Även tjänstepersoner med ansvar för frågorna var på plats.

Några av frågorna som diskuterades har tjänstepersoner fått svara på i efterhand:

Vegetarisk mat och matsvinn

Vegetariskt – vi erbjuder två maträtter varav en är alltid vegetarisk. Det är ju eleverna sedan som väljer vilken maträtt de vill ha. Det är också viktigt att på matråden lyfta vilka vegetariska maträtter som är populära.

Matsvinn- vi väger och mäter matsvinn på alla skolor. Det är lite olika hur resultatet redovisas. Eleverna får gärna komma med förslag på hur det vill ha det redovisat och hur det ska uppmärksammas. Det har till exempel varit en tävling mellan Läroverket och Östra skolan.

Ökad kollektivtrafik kvällar och nätter samt lägre biljettpriser

Efter omläggningen av busstrafiken i oktober ´19 är det framför allt inom stadstrafiken som bussarna går senare på dygnet på kvällar och helger. Det har alltså blivit bättre. Det är dyrt att ha chaufförer att jobba på nätterna så det skulle krävas ett väldigt stort antal resenärer om det skulle gå att genomföra dygnetrunt-trafik. X-trafik och Region Gävleborg har höjt biljettpriserna för att öka intäkterna. Regionens ekonomi är inte så bra och då har man tvingats till denna åtgärd.

Lånecyklar och delaktighet vid tömning av avfall

Det pågick ett försök med lånecyklar förra sommaren. Vid mötet pratade vi lite om lånecyklarna som fanns i somras och det visade sig att ingen av eleverna kände till dem.

Avfallsavdelningen hälsar att de välkomnar delaktighet vid avfallshanteringen. Kontakta

avfalladm@hudiksvall.se

för detta.

Temat för elevdialogen den 1 oktober 2019 var Hur skulle det kunna bli enklare för fler att påverka i kommunen?

En mängd idéer kom upp. Några av sakerna jobbar vi med men behöver fortsätta med, andra var nya som vi tar tag i och utvecklar:

Information via olika kanaler

Idag finns en sida på hudiksvall.se om elevdialoger och andra sätt för unga att påverka:

Du som ung i demokratin

Dessutom gör vi inlägg på Facebook inför elevdialogerna. Information om elevdialogerna går via mail till rektorer och de elever som deltar. Idén om information på anslagstavlor tar vi med oss till framtiden. Vi provade det i informationen om lupp-enkäten. Det kom även förslag om att lägga information på andra sociala medier. Vi skulle gärna prova det men har just nu inte utrymme tidsmässigt att hantera det. Förslaget ligger på vår önskelista och vi undersöker om det finns någon möjlighet för det i framtiden.

Studiebesök på kommunen

Vi har ett koncept för studiebesök och alla är välkomna att boka ett besök. Efter att idén kom upp på elevdialogen frågade vi lärare om behov och utifrån det jobbar vi nu med att ta fram flera olika koncept samt att förbättra informationen om studiebesöken.

Politiker till skolorna

Efter att idén kom upp på elevdialogen arbetar vi med att ta fram ett material som stöd för politikerbesök. Detta ska testas i ett pilotprojekt under läsåret. Hör av dig om din skola eller klass vill ha besök!

Elevkår och elevråd

Det finns ett starkt stöd från kommunens ledning för elevråd och elevkårer. Välkommen att höra av er om ni vill ha hjälp eller tips för att komma igång!

Stöd från lärare att delta i dialoger

Genom webben, mail till rektorer och kommunens intranät hoppas vi att alla berörda lärare får information om elevdialoger.

Vid elevdialogen den 19 mars 2019 pratade vi om två av de områden som prioriteras utifrån dialogen om miljö i november, cykling och källsortering.

Frågeställningar om cykling var:

 • Vad är det viktigt att börja med?
 • Var är det farligt eller krånglit att cykla?
 • Vad skulle få dig att cykla mer?
 • Vad skulle krävas för att få dina föräldrar eller din kompis att cykla mer?

Förslag som kom in vid dialogen:

 • Möjlighet att prova på vinterdäck på cykel
 • Sanda mer
 • Cykelpumpar vid cykelställ
 • Stationer för hyrcyklar
 • Bergsvägen mot HIAB är farlig, kan ni åtgärda det?
 • Södra vägen-Kungsgatan behöver förbättras
 • Säker cykelväg till Hudikskolan, ca 400 elever, 7 km till centrum
 • Tydligare övergångsställen (färg)

Såhär svarar vi på era förslag:

Möjlighet att prova på vinterdäck på cykel. Det har funnits möjlighet till det i projektet vintercyklaren med vi har valt att inte fortsätta eftersom det var mycket jobb för få, redan frälsta, deltagare.

Sanda mer. De växlande temperaturerna med både kalla och varma dagar under vintern gör det svårt att lägga ut mer sand, sanden smälter ner och försvinner.

Cykelpumpar vid cykelställ. Det finns en redan uppsatt i Delsbo. Planen var att även sätta upp en i Hudiksvall men det är osäkert om pengarna räcker till det i år.

Stationer för hyrcyklar. Den 3 juni invigdes lånecykelsystem för lån på bibliotekskort samt utlåning via servicecenter och Turistbyrån. Det finns även cyklar att låna via sportbiblioteket. Det är återbrukade cyklar vilket innebär att det både är resurssnålt och bra val för hållbart resande.

Bergsvägen mot HIAB är farlig, kan ni åtgärda det? Vad det gäller Malnvägen så finns det tankar på att göra en gång- och cykelväg från Malnvägen (vid tunneln Q-star macken) ner till Köpmanbergsvägen för att knyta ihop från Björkberg. Kommunen har sökt statlig medfinansiering förra året men fick avslag.

Södra vägen-Kungsgatan behöver förbättras. En utredning gällande cykelstråk genom Hudiksvall har genomförts. Den visar att Södra vägen/Kungsgatan är viktig samt Drottninggatan och Trädgårdsgatan mot öster. Nästa steg är att få dessa förslag politiskt förankrade.

Säker cykelbana till Hudikskolan, ca 400 elever, 7 km till centrum. Tyvärr kostar en gång- och cykelbana cirka 4000 kr metern när man bygger nytt så det känns svårlöst.

Tydligare övergångsställen (färg). Det jobbar vi med varje år. Tyvärr slits färgen bort av flera anledningar under vintern. 2017 målade vi i Hudiksvall för ca 500 000kr i Hudiksvall tex.

Det andra området vi pratade om den 19 mars 2019 var källsortering.

Frågeställningarna om källsortering var:

 • Vad krävs för att vi ska göra rätt, hur ska vi främja att fler verkligen sorterar t.ex. på skolor, på stan, i träningshallar och vid evenemang?
 • Vad hindrar eller främjar att vi gör rätt, din kompis eller din förälder?

Förslag som kom in vid dialogen:

 • Ersätta vanliga soptunnor på offentliga platser med tex, plast/övrigt.
 • Gör det roligt!
 • Mer återbruk
 • Information om varför och hur källsortering, även i skolor.
 • Bättre möjlighet att sortera i tex skolan: synligt, lättillgängligt, fräscht.
 • Fler sorteringsstationer i centrum, på badhus och idrottshallar, på väster. Elektronik i sopstationer.
 • Skolan: minska matsvinnet, kösystem i matsalen, förändra mattiderna (schemaläggning).
 • Nergrävda soptunnor centralt, bra om det är platsbrist. Finns i andra länder, exempelvis i Spanien

Såhär svarar vi på era förslag:

Ersätta vanliga soptunnor på offentliga platser med tex, plast/övrigt. Jättebra idé! Ansvaret för soptunnor på offentliga platser ligger på kommunen, beslut måste tas för att ersätta de befintliga sopkorgarna.

Gör det roligt! Vi försöker hitta på olika sätt att informera och motivera till en bra avfallshantering. Kom gärna med förslag!

Mer återbruk. Vi planerar att satsa mycket mer på återbruk, förhoppningsvis med början redan i höst. Mer information kommer!

Information om varför vi ska källsortera och hur man gör, även i skolor. Vi vill gärna komma ut och informera mer i skolorna. Föreslå gärna det till rektorer och lärare. I köket på skolorna källsorteras matavfall, metall, plast, kartong, glas, wellpapp, papper.

Bättre möjlighet att sortera i till exempel skolan: synligt, lättillgängligt, fräscht. För att det ska vara lätt att göra rätt även i skolan behöver det vara lättillgängligt och ges möjlighet att sortera. Det kommer att genomföras en satsning på Bromangymnasiet för att se vad skolan kan göra för att begränsa sin klimatpåverkan där sortering av avfall då är en del. Förhoppningsvis kan detta bli ett arbete som fler skolor kan ta efter.

Fler sorteringsstationer i centrum, på badhus och idrottshallar, på väster. Elektronik i sopstationer. Det vore bra med fler möjligheter till sortering i centrum, vi får framföra det till våra förtroendevalda. Vi ser just nu över vår hantering av farligt avfall och möjligheten till fler insamlingsplatser eller andra metoder att samla in pågår. Kommunen har satt upp pantrör i centrala Hudiksvall. Gågatan mellan fyren och Guldsmeden, vid solbryggorna, vid Borgarparken och vid gästhamnen. Där lägger man burkar och flaskor istället för att lägga dem i sopkorgarna. Då är de lätta för någon annan att ta hand om och panta dem, vilket ökar återvinningen.

Skolan: minska matsvinnet, kösystem i matsalen, förändra mattiderna (schemaläggning). På skolorna arbetar man för att minska matavfall. På många skolor förs dialoger på matråd. I köken arbetar man med matavfallsminskning bland annat genom att ställa fram mat i omgångar och inte fylla på för mycket mat åt gången. Viss mat tillagas också i omgångar. Man mäter matsvinn från köket, från serveringen samt tallrikssvinnet. Tallrikssvinnet (mängden mat som eleverna slänger, ökar ju högre upp i klasserna man kommer). Det är viktigt att skolan informerar om någon klass ska vara borta annars kan det bli mycket matsvinn en sådan dag.

Länk till sida för att läsa mer om hur vi jobbar med matsvinn

Nergrävda soptunnor centralt, bra om det är platsbrist. Finns i andra länder, exempelvis i Spanien. Det kan vara en bra idé men är ett ganska stort åtagande att installera i stadsmiljö. Vårt huvudmål är att minska mängden avfall enligt Avfallstrappan, då kan det vara bättre att verka för bättre källsortering och öka medvetenheten så att nedskräpningen minskar, än att sätta in större soptunnor.

Vid träffen i april 2018 var temat kollektivtrafik. Det är en fråga som unga har lyft fram i tex enkäter och vid tidigare träffar med politiker. Kommunens planeringschef Hans Gyllow och marknadsutvecklare vid X-trafik Susanne Lantz tog emot förslag och synpunkter som sedan har varit ett värdefullt underlag i vårens arbete med att ta fram förslag till trafikplanering i Hudiksvall. Det kom även fram många synpunkter som tas med i framtida planeringar för övrig kollektivtrafik i kommunen.

Miljöfrågan prioriterades högst av elevrepresentanterna när vi hade en träff i april 2018. Miljöområdet är stort och inför träffen i november valdes två områden där vi har stora utmaningar och där det behövs ett samarbete mellan medborgare och kommunens verksamheter för att ta fler tydliga steg i rätt riktning:

 • Klimatsmart resande
 • Förebyggande av avfall

Syftet var att tänka tillsammans och lyfta fram idéer kring hur dessa utmaningar kan lösas. En mängd idéer kom fram som har sammanställts. Många av idéerna styr inte kommunen över men det kom också många idéer kring områden som berör kommunens arbete. Två av dessa prioriterades inför kommande träff i mars. Dessutom skickades synpunkter till x-trafik som ville veta mer om idéer kring appen så vi ordnade en särskild träff kring den. Ett trettiotal unga från olika skolor gav idéer för utveckling av appen till tjänstepersoner på x-trafik: ”Otroligt värdefullt, vi har fått med oss många bra, nya idéer och även blivit styrkta i sådant som vi själva har tänkt på.”

Träffen i oktober 2018 hade två teman, duschar och omklädningsrum samt vad som är viktigt för en bra skola. Frågan om duschar och omklädningsrum har tagits upp av ungdomar. Vid träffen tog ansvariga politiker och chefer emot förbättringsförslag.

Så här tas de tillvara:

 • Vid ombyggnationen i Delsbo badhus och idrottshall kommer det att skapas ett separat omklädningsrum.
 • Speglarna i omklädningsrum vid idrottshall/badhus i Delsbo(Ede skola) kommer att åtgärdas inom kort.
 • När det gäller temperaturreglage i duschar behövs nya rördragningar för att kunna skapa det. Detta kräver en större ombyggnation. Vid framtida renoveringar tas hänsyn till detta.
 • När duschar ska renoveras kommer skärmväggar att prioriteras.
 • Eventuellt kommer det även att kompletteras med fler skärmväggar i Iggesund och Hudiksvalls badhus/idrottshall.
 • Vid framtida renoveringar och ombyggnationer eller nybyggnationer kommer synpunkterna att tas tillvara. Vissa saker går att ordna vid mindre renoveringar.

Frågan om en bra skola hade aktualiserats av kommunens politiska grupp som utreder skolstruktur och synpunkterna som kom fram blir ett viktigt underlag för deras slutsatser och förslag som ska presenteras i kommunstyrelsen under våren 2019.