Lämna synpunkter - Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelskontroll

Här kan du lämna synpunkter, klagomål, beröm och förbättringsförslag inom området för miljö-, hälsoskydd- och livsmedelskontroll

Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål.

I de fall du önskar svar behöver vi ditt namn och din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Dina synpunkter och klagomål skickas in via formuläret här nedan till förvaltningen för registrering och kommer sedan att handläggas av berörd chef/handläggare.

En sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål kommer regelbundet att redovisas för berörd nämnd.

Den samlade kunskapen ger nämnd och förvaltningsledning viktig information om vilka förbättringsområden som ska prioriteras.

Om du upplever en störning, olägenhet, kan du anmäla det. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende ska störningen vara en hälsorisk. I lagtexten definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig" (9 kap 3 § Miljöbalken).

Lämna synpunkter, klagomål eller beröm

Vad vill du framföra? * (obligatorisk)
Vad vill du framföra?BESKRIVNING
Här nedan skriver du så tydligt och kortfattat som möjligt vad saken gäller.

FÖRSLAG
Lämna gärna förslag till förbättringar.

KONTAKTUPPGIFTER
Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter men om du vill att vi svarar på din synpunkt måste du fylla i hur du vill bli kontaktad.
Jag vill ha svar på min synpunkt via
Jag vill ha svar på min synpunkt via