Vad tycker barn och unga? Hur har de det?

Det kommunen gör ska bli bra för barn och unga. Därför är det är ofta nödvändigt att ta reda på mer om vad barn och unga tycker i olika frågor. Det är också viktigt att följa barns och ungas levnadsvillkor. Så att verksamheten främjar alla barns och ungas hälsa och utveckling på bästa sätt.

Enkäter om hur barn och unga har det

Skolinspektionens skolenkät

Skolenkäten genomförs en gång per år och är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Resultaten från enkäten hjälper oss att få en bild av hur eleverna har det i skolan idag. Här hittar du resultaten från de senaste årens skolenkäter:

Resultat från Skolenkäten (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs var tredje år och är ett verktyg för att ta reda på hur din livssituation som ung i Hudiksvalls kommun ser ut.

Läs mer om LUPP:

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Resultaten ligger som grund för prioriteringar och dialog kring utvecklingsområden. Kommunens politiska ledning tar del av resultaten. De som behöver veta vad kommunens unga tycker kan också använda resultatet.

Alkohol- och drogvaneundersökning

Elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet får vart tredje år svara på frågor om alkohol, narkotika (droger), tobak och spel. Även några frågor om fritid, familj och vänner finns i formuläret.

Läs mer om resultatet i Hudiksvalls kommun av 2019 år mätning

Ingen ökning av narkotikaanvändningen visar mätning

Läs mer om undersökningen på Region Gävleborgs webbplats

Alkohol- och drogvaneundersökning (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dialoger med barn och unga

Ibland behöver kommunens beslutsfattare få veta mer om vad barn och unga tycker i en speciell fråga för att ta bra beslut. Det är ofta inför planering eller om något ska förändras.

Elevdialoger

Elevrepresentanter vid 7-9 skolorna och gymnasierna i kommunen har under flera år kontinuerligt träffat beslutsfattare i kommunen. För att prata om saker som ungdomar har uttryckt är viktiga. Det kan också vara saker som kommunens politiker eller chefer behövt få veta mer om för att ta bra beslut. Eller frågor där det behövts ett samarbete mellan kommunen och ungdomar. Formen för elevdialogerna fortsätter att utvecklas.

Du kan läsa om resultaten från tidigare dialoger här:

Elevdialoger

Dialog inför översiktsplanen

Inför arbetet med översiktsplanen kom unga till tals på flera olika sätt. Dels genom olika fokusgrupper men också genom att ungdomar fotograferade sina vardagsmiljöer och berättade om vad som kan utvecklas där. Många unga använde också den digitala webbkartan för att markera sina favoritplatser eller vad som kan utvecklas. Kontakta kommunens strateg för social hållbarhet om du vill veta mer om hur vi gjorde och vad resultaten blev.

Läs mer om dialogen och resultatet:

Många vill vara med och tycka om översiktsplanen

Skolvägsplaner

I kartläggningen för arbetet med skolvägsplaner har barn varit delaktiga genom att beskriva hur de tar sig till skolan och vad som skulle behöva utvecklas. Kontakta kommunens miljöstrateg om du vill veta mer.

Detaljplaner

I arbetet med detaljplaner har barn i det området som ska planeras tillfrågats om hur de använder området, målpunkter och trygghet. Kontakta plan och bygglovskontoret om du vill veta mer.

HBTQ-perspektiv på Kultur- och fritid

Inför att Kultur- och fritidsnämnden skulle sätta upp verksamhetsmål ville de veta mer om hur HBTQ-perspektivet skulle kunna främjas i deras verksamheter. En fokusgrupp med HBTQ-ungdomar gav ett bra underlag som ledde till flera förändringar. Kontakta kommunens strateg för social hållbarhet om du vill veta mer om hur vi gjorde och vad resultaten blev.

Ungdomsdialog kultur- och fritid 2019

När Kultur- och fritidsnämnden jobbade fram en ny planering som skulle styra verksamheten under de kommande fyra åren ville de veta vad ungdomar tycker. Vid stadsfesten intervjuades besökande ungdomar om hur de såg på kultur- och fritidslivet i Hudiksvalls kommun, vad de gjorde på sin fritid, hur de trivdes i kommunen och om de ville bo här i framtiden. Kontakta kommunens strateg för social hållbarhet om du vill veta mer om hur vi gjorde och vad resultaten blev.