Reglemente - Krisledningsnämnden

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i Lag om extraordinära händelser i kommuner och landsting samt i Kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Krisledningsnämndens uppgifter § 1

I kommunen ska finnas en nämnd, krisledningsnämnd, för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser.

Krisledningsnämnden träder i funktion i samband med den extraordinära händelsen.

Planering inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden, från övriga nämnder i kommunen, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som fråntas verksamhetsområden eller delar därav ska dock skyndsamt informeras om detta.

Krisledningsnämndens ikraftträdande § 2

Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan överklagas, enligt 10 kap Kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelserna i aktuell lagstiftning.

Brådskande beslut § 3

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, fattar beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till krisledningsnämnden.

Återgång till normal verksamhet § 4

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

Anmälan av beslut § 5

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde på motsvarande sätt som gäller när fullmäktige delegerat en uppgift till en nämnd enligt 3 kap, 15 § Kommunallagen. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för redovisningen.

Krisledningsnämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 6

Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 7

Regler för ersättares tjänstgöring återfinns i kommunstyrelsens reglemente.

Inkallande av ersättare

§ 9

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del därav ska, enligt kommunstyrelsens reglemente, själv kalla ersättare.

Ersättare för ordföranden

§ 10

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i sammanträde, helt eller del därav, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt § 11

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer.

Kallelse § 12

Ordföranden svarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll § 13

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska omedelbart justeras. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Protokollets justering ska tillkännages på kommunens anslagstavla.

Reservation § 14

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Undertecknande av handlingar § 15

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av krisledningsnämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

Närvarorätt § 16

Ordföranden kan med stöd av 6 kap, 12 § Kommunallagen kalla anställda hos kommunen att närvara vid ett sammanträde med krisledningsnämnden för att lämna upplysningar. Den som kallats till sammanträde får delta i överläggningarna men inte i besluten.

Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-13.