Reglemente - Partistöd

Här hittar du reglemetet för partistöd inom Hudiksvalls kommun. Grunderna för partistöd regleras i kommunallagen 4 kap. 29-32 §.

Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd får endast ges till ett parti som är en juridisk person. Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Representationskrav

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd får också ges till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

Fördelning av partistöd

Partistödet fördelas efter partiernas faktiska röststyrka i fullmäktige. Endast mandat för vilket vald ledamot är fastställd ska beaktas. Partistödet reduceras om representationen upphör.

Beräkning av partistöd

Partistödet består av två delar; ett grundbelopp och ett mandatbundet belopp. Det är det mandatbundna beloppet som kan komma att justeras om ett parti får en eller fler tomma stolar. För beräkning av nästkommande års partistöd sker en avstämning vid varje årsskifte. En justering är således aktuell om det vid årsskiftet finns en tom stol/flera tomma stolar.

Grundbelopp

  • Grundbeloppet är 75 procent av riksdagsarvodet per parti och år.
  • (2018=75% av 65 400 kr= 49 050 kr per parti och år)

Mandatbundet belopp

  • Mandatbundet belopp är 52 procent av riksdagarvodet per mandat och år.
  • (2018=52% av 65 400 kr = 34 008 kr per mandat och år)

Redovisning av partistödets användning

Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål - att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Utbetalning av partistödet sker efter redovisning vid fullmäktiges sammanträde i juni.

Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning.

Granskning av redovisningen av partistödets användning

En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen.

Antaget av kommunfullmäktige 22 september 2014 § 122

Reviderat av kommunfullmäktige 17 december 2018

Redovisning av partistöd