Arvode till förtroendevalda

Här finns bestämmelser om ekonomiska ersättningar med mera till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun

I kommunallag (2017:725) finns regler om ersättningar för kostnader, arvoden och förmåner till förtroendevalda. Hudiksvalls kommun har beslutat om bestämmelser för ekonomiska ersättningar m m för de förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna med bilagor gäller från och med 1 januari 2019. För förtroendevalda i kommunägda bolag gäller särskilda bestämmelser. Till bestämmelserna finns bilagor:

  • Bilaga 1 innehåller uppgifter om årsarvoden till kommunalråd och oppositionsråd samt närmare anvisningar om förlorad arbetsförtjänst och andra kostnadsersättningar.
  • Bilaga 2 innehåller uppgifter om årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens styrelser och nämnder.
  • Bilaga 3 innehåller uppgifter om arvoden för sammanträden och andra förrättningar samt reseersättning.

Beräkningsgrunden för kommunens arvoden är riksdagsarvodet som fastställs av Riksdagens arvodesnämnd.

Arvoden - Bilaga 1Arvoden - Bilaga 2Arvoden - Bilaga 3