Arvoden - Bilaga 1

Beloppen uppräknas i samband med fastställande av arvodet till riksdagsledamöter (riksdagsarvodet) och gäller från resp nästkommande månad. Sysselsättningsgraden anses överensstämma med andelen av riksdagsarvodet. För kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande uppgår sysselsättningsgraden till 100 % oavsett storleken på arvodet. I bilaga 2 redovisas beräknat årsarvode fr o m den 1 januari 2023 med nuvarande riksdagsarvode som bas.

En förtroendevalds sammanlagda arvoden för politiska uppdrag i kommunkoncernen kan aldrig uppgå till högre belopp än arvodet till kommunstyrelsens förste vice ordförande, dvs 85 % av riksdagsarvodet, på årsbasis.

Årsarvoden kommunstyrelsen, ordförande, kommunalråd

Uppdrag

Sysselsättningsgrad

Andel av riksdagsarvodet

Kommunstyrelsens ordf, kommunalråd

100 %

100 %

1:e vice ordf, kommunalråd

100 %

85 %


Oppositionsråd

Antal mandat

Andel av riksdagsarvodet

1-2

0 %

3-5

30 %

6-8

40 %

9-

45 % + 5 % per mandat som överstiger 9

Av bestämmelserna § 10 framgår att sammanträdesarvode inte utgår till oppositionsråd för sammanträde med kommunstyrelsen. I nämnda paragraf regleras vilka ytterligare förrättningar som ryms inom arvodet.

För företrädare för partier som finns representerade i kommunfullmäktige men som endera inte uppnår gränsen för oppositionsråd eller som tillhör majoriteten men inte har något kommunalråd utgår ersättning med ett fast arvode om 10 % av riksdagsarvodet till en gruppledare.

Partier med oppositionsråd kan fördela en del av arvodet på en gruppledare.

För gruppledare för partier som har kommunalråd utgår en ersättning på 7 % av riksdagsarvodet. I övrigt gäller samma ekonomiska ersättningsvillkor som för gruppledare för partier med färre än tre mandat.

Förlorad arbetsinkomst

a) Verifierat belopp, eller, om det inte är möjligt att fastställa faktiskt förlorad arbetsinkomst b) Schablonberäknat belopp: Ersättning per timme=Taxerad förvärvsinkomst/2080

Högsta ersättning som kan utges för förlorad arbetsinkomst

Beräkningsgrund:

  • Högsta ersättning per dag= 5 % av riksdagsarvodet per månad
  • Högsta ersättning per timme= 5 % av riksdagsarvodet per månad/8
  • Kommentar: 5 % motsvarar 20 arbetsdagar per månad. 8 timmar antas vara normalarbetstid per dag.

Förlorad pensionsförmån

Fritidspolitiker som är verksamma inom Hudiksvalls kommun ersätts med pensionsavgift som uppgår till 4,5 % på den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 %. Avgiften sätts in till en pensionsbehållning.

Förlorad semesterförmån

a) Ersätts med verifierat belopp, eller

b) Schablonberäknat belopp:

utbetalas enligt semesterlagen med 12 % på utbetald schablonberäknad ersättning för förlorad arbetsinkomst.