Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg

Här presenteras förbundsordningen för Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun/-er och region/landsting.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbund Gävleborg.

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är Gävle kommun.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundet har tretton medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn. Syftet är att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade förebyggande eller rehabiliterande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser.

5 § Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av tretton ledamöter och tretton ersättare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets samtliga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid tillfällen beslutade av styrelsen.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av kommunernas ledamöter.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid alla beslut relaterade till verksamhetsplan och budget ska kvalificerad majoritet med 4/5 gälla. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Medlemmarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Förbundet har till uppgift att:

  • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
  • upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
  • svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
  • stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
  • finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda, eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

7 § Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

8 § Initiativrätt

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla och hos kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt på Region Gävleborgs anslagstavla.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Det gäller även när en medlem begär utträde ur förbundet enligt 15§.

Fördelningen mellan medlemmarna är att staten via Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen. Region Gävleborg bidrar med en fjärdedel och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn gemensamt med en fjärdedel, enligt fördelningsnyckeln 75% försörjningsmått och 25% invånare, i åldern 16–64 år.

12 § Styrning och insyn

Delårsuppföljning med helårsprognos för verksamhet och ekonomi ska upprättas och skickas till medlemmarna. I samband med bokslut redovisas årligen verksamhetens utfall till medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Varje år upprättas en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget upprättas. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor.

Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt Region Gävleborg utser en gemensam revisor.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.

Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

16 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits
medlemmarna.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och övriga ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och Region Gävleborgs revisor, ska följa principerna i Gävle kommuns arvodesreglemente. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvode av förbundet.
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.

Arvoden och övriga ersättningar till ej tjänstgörande ersättare utgår vid tillfällen beslutade av styrelsen.

19 § Arkivtillsyn

Region Gävleborg ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande

Förbundets bildades den 15 december 2014 genom att samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkände förbundsordningen.

Reviderad 2022-12-29