Lokal ordningsstadga

I den lokala ordningsstadgan anges bland annat vad som gäller för buller, affischering, ambulerande försäljning och hundar i kommunen.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hudiksvalls kommun

Beslutade av kommunfullmäktige den 15 juni 2020.

Hudiksvalls kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Hudiksvalls kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

  • Samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser inom kommunen med avseende på tillämpning av föreskrifterna i §§ 12, 14, 17 och 18.
  • Badplatserna Maln och Gräsmaln i Hudiksvall, Ankarmon i Iggesund, tempererat bad vid Ede skola Delsbo, med avseende på tillämpning av föreskrifterna i §§ 12, 14, 17 och 18.
  • Anlagda motions- och skidspår enligt av tekniska nämnden upprättad aktuell förteckning, med avseende på tillämning av föreskrifterna i §§ 12, 14, 17 och 18.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § och 10 § första stycket, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Lastpallar, emballage och liknande får inte förvaras på offentlig platsmark.

Schaktning, grävning m.m.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Banderoller får inte sättas upp över gator eller i parker utan polismyndighetens tillstånd.

Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Inte heller får s.k. trottoarpratare sättas upp på offentlig plats utan tillstånd.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

12 § Spritdrycker, vin eller starköl får inte, annat än i samband med tillåten utskänkning, förtäras på offentlig plats inom de områden på nedan angivna platser som på kartbilagor markerats med begränsningslinjer. Förtäring av spritdrycker, vin och starköl får inte heller förtäras inom de områden som enligt § 3 jämställs med offentlig plats.

Centrala Hudiksvall

Området omfattar bland annat centrala Hudiksvall, sjukhusområdet, Lillfjärden, Kattvikskajen, Varvet, Köpmanberget, Furulund och tågstationen samt Sportparken som markerat på karta, se bilaga.

Malnbaden

Området omfattar hela Malnbaden (Sand- och Gräsmaln) samt områden i anslutning upp till Badvägen som markerat på karta, se bilaga.

Iggesund

Området omfattar Iggesunds centrum inom Ringvägen, Skolgatan, Bagargatan och Stora vägen som markerat på karta, se bilaga.

Delsbo

Området omfattar Delsbo centrum inom Storgatan, Köpmangatan, över Ede Servicehus och Torggatan samt även Delsbo Skidstadion och det närliggande området inom Finngatan, Edevägen och ån mellan Stömnesjön och Avasjön, se bilaga.

Ambulerande försäljning

13 § Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser i Hudiksvalls tätort: Storgatan delen Kungsgatan-Lastagegatan samt på Möljen.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Camping

14 § Camping får inte ske inom kyrkogårdar, begravningsplatser, parker och torg enligt 3 §. Camping får inte heller ske inom badplatser om där inte avsatts särskilda områden för campingändamål.

Badförbud

15 § Bad är förbjudet inom hamnområdet i Hudiksvallsfjärden innanför en linje mellan Oljehamnspiren och Håstaholmens NÖ hörn och i närheten av markerade kablar. Bad är även förbjudet i Lillfjärden och Sundskanalen. 

Hundar

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

17 § Hundar ska hållas kopplade inom offentlig plats.

Hundar får inte vistas på allmänna lekplatser. Under perioden
1 maj-30 september får hund inte heller vistas vid kommunala badplatser om inte det är särskilt angivet/skyltat.

Hundar får inte vistas på kommunens iordningställda skidspår enligt 3 §, vintertid om inte det är särskilt angivet/skyltat.

Hästar får inte vistas på kommunens iordningställda motionsspår och skidspår, enligt 3 §, om inte det är särskilt angivet/skyltat.

18 § Inom offentlig plats ska föroreningar efter hundar plockas från gång- resp. cykelbana, gata, torg och i anlagd park inom detaljplanelagt område.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

19 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda följande pyrotekniska varor inom offentlig plats; bomber/bombrör som är 75 mm i diameter eller större.

Skjutning med luftvapen och fjädervapen

20 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte utan polismyndighets tillstånd användas på offentlig plats.

Avgift för att använda offentlig plats

21 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 13 § första stycket, 14 och 15 §§, 17-20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2020.