Lokala föreskrifter för torghandel

Hudiksvalls kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §  Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats, i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §  Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

  • Möljen, Hudiksvall
  • Storgatan/Kanalbron, Hudiksvall
  • Torget i Iggesund
  • Torget i Delsbo

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 §  På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser som bestäms och anvisas av kommunen.

En fast saluplats för användas på bestämd tid, minst 4 månader och högst 1 år.

En tillfällig saluplats får användas högst 6 dagar i följd. Under den därpå följande 6-dagarsperioden kan tillfällig plats erhållas om sådan är ledig när övriga försäljare tilldelats plats.

Saluplatsernas storlek är ca 7-15 kvm. Fri höjd under takställning ska vara minst 2,30 m.

Den som tilldelats saluplats ska ta del av kommunens rekommendation avseende utformning av torgstånd och samråda med kommunen om det egna torgståndets utformning.

Fördelning av saluplatser

4 §  Vid fördelning av saluplatser gäller följande:

Saluplatser fördelas av kommunen.

Fasta saluplatser tilldelas efter tillgång enligt upprättad kölista. Ansökan om fast torghandelsplats ska göras skriftligt till: Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, 824 80 Hudiksvall.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna efter tillgång, i första hand genom förhandsbokning och i andra hand tilldelas försäljare plats i den ordning de kommer till kommunen.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en gemensam grupp eller rad.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Om en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit platsen, eller gjort anmälan till kommunen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 §  Torghandel får ske på följande tider:

Försäljningen får dagligen pågå mellan kl 09:30 och 17:30.

Försäljarna får inte lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än en halvtimme före fastställd försäljningstids början.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en halvtimme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndighet eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, får kommunen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 §  En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom väl synlig skylt, eller på annat lämpligt sätt, lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 §  Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

8 §  Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

9 §  Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid från inte försäljarnas fordon framföras eller uppställas på försäljningsplatsen.

Reklamskyltar får inte placeras utanför upplåten saluplats.

Renhållning m m

10 §  En innehavare av en saluplats är skyldig att senast en halvtimme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen och att omhänderta detta.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

11 §  För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

12 §  Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, bryter mot någon av 3 § andra och tredje stycket, 4 § sista stycket första meningen, 5 § första till femte styckena, 7 §, 9 § och 10 §, kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

---------------

Dessa föreskrifter trädde i kraft 1 januari 1996 enligt beslut i kommunfullmäktige 19 december 1995.

Tillägg till lokala ordningsföreskrifterna

För att kunna upprätthålla en bättre ordning avseende torghandeln i Hudiksvall krävs en striktare tillämpning av gällande ordningsföreskrifter för torghandeln. Från och med 1 januari 1997 gäller därför, med tillämpning av ordningsföreskrifterna § 4, femte stycket, följande:

  • Varor som tillhör gruppen fisk- och köttprodukter samt blommar sammanförs och ska anvisas torgplatserna på Kanalbron/gågatan. Om så önskas kan dessa varor även kunna beredas torgplats på Möljen.
  • Övriga produkter som ska bjudas ut över torghandel ska hänvisas ner till torgplatserna på Möljen.