Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

Bilden har blå bakgrund med vit text där det står Policy - Arbetsmiljö och säkerhet.

Hudiksvalls kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. God hälsa och en trygg och säker arbetsmiljö kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Arbetsmiljö- och säkerhetspolicyn omfattar alla medarbetare inom kommunen, kommunala bolag och stiftelser. Samtliga arbetsenheter ska vara alkohol-, tobak- och drogfria samt fria från anslag eller bilder av diskriminerande karaktär. En god arbetsmiljö och hög säkerhet är allas gemensamma ansvar.

Hudiksvalls kommun ska också förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. För att uppnå en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska all verksamhet utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Detta för att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda medborgarna tjänster av god kvalitet.

Ansvaret för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet omfattar även kommunen i egenskap av fastighetsägare.

SAM och SSA

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Systematiskt säkerhetsarbete (SSA) ska utgöra naturliga delar i den dagliga verksamheten. Målet är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt att förebygga skador, begränsa dem om de inträffar och skydda kommunens egendom och tillgångar.

För att organisera arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska varje arbetsenhet upprätta en årlig arbetsmiljö/säkerhetsplan som beskriver hur arbetet ska planeras, genomföras och följas upp.

Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna ska hanteras i samverkan och integreras i den dagliga verksamheten. 

En gemensam värdegrund där inflytande, delaktighet och utveckling ska vara rättigheter för alla medarbetare. 

Det är arbetsgivaren som ska bedriva arbetsmiljöarbetet och redovisa detta i skyddkommittén. 

Ansvar

Uppdraget som arbetsledare innebär att i enlighet med mottagen uppgiftsfördelning ansvara för det dagliga arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Det förutsätter att arbetsledaren har kunskap och förmåga att följa lagar, instruktioner och föreskrifter. Dessutom ansvarar arbetsledaren för att avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för arbetsmiljö-, hälsofrämjande- och säkerhetsskapande åtgärder på både individ- och gruppnivå.

Varje medarbetare har ett ansvar att följa lagar, instruktioner och föreskrifter. Upptäckta risker för ohälsa eller hot i arbetsmiljön samt brister i säkerheten ska rapporteras till närmaste arbetsledare.

Arbetsledaren är ansvarig för att i medarbetarsamtalet följa upp arbetsbelastning samt stödja och uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter.

Rehabilitering

Hudiksvalls kommun arbetar med tidig och aktiv rehabilitering, med syfte att sjukskrivna medarbetare så fort det är möjligt ska återfå ar betsförmåga, hälsa och livskvalitet.

Interna dokument kompletterar policyn

Till Policyn om Arbetsmiljö och säkerhet har vi också ett antal Riktlinjer, Rutiner och Checklistor för internt bruk:

Riktlinjer

 • Alkohol och andra droger
 • Brand och säkerhet
 • Hot och våld
 • Hälsa i arbetslivet
 • Inomhusklimat
 • Sjukskrivning och rehabilitering
 • Riktlinjer för tobak och liknande produkter
 • Trafik och resor

Rutiner

 • Alkohol och andra droger
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering

Checklistor

 • Checklista vid hot- och våldssituationer
 • Checklista vid längre sammanhängande sjukfrånvaro
 • Checklista vid upprepad sjukfrånvaro
 • Checklista inför ett rehabsamtal