Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicyn är antagen av kommunfullmäktige den 24 september 2018.

Bakgrund

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016) för hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Dataskyddsförordningen behöver inte implementeras i svensk rätt genom svensk lag utan är direkt tillämplig. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.

Syfte

Att klargöra på vilket sätt personuppgifter får behandlas i Hudiksvalls kommuns nämnder och till kommunen hörande bolag.

Målgrupp

Alla anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Hudiksvalls kommuns nämnder och till kommunen hörande bolag.

Hantering av personuppgifter i Hudiksvalls kommun

Varje behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till den enskildes personliga integritet och rättigheter.

 • Varje behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning
 • Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas:
  • Laglighet, korrekthet och öppenhet - Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade.
  • Ändamålsbegränsning - Innan behandling påbörjas ska ett särskilt och uttryckligt samt berättigat ändamål med behandlingen vara fastställt. Hantering som inte ryms inom det ursprungliga ändamålet är inte tillåten.
  • Uppgiftsminimering – Endast de personuppgifter som är adekvata och relevanta för ändamålet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt.
  • Korrekthet – Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
  • Lagringsminimering – Insamlade personuppgifter får bara bevaras så länge det är nödvändigt.
  • Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder
  • Ansvarsskyldighet – Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen sker med följsamhet till principerna
 • Alla kommunens nämnder och bolag ska utse ett dataskyddsombud
 • Vid varje behandling av personuppgifter ska ett sådant förhållningssätt iakttas att risken för skada för den registrerade minimeras.