Handelsstrategi 2013-2023 i Hudiksvall – Hälsinglands handelscentrum

Antagen av kommunfullmäktige, november 2013 och beslut om förlängning av strategin juni 2020.

Handelsstrategi i Hudiksvalls kommun

Syfte

Målet är att Hudiksvall är Hälsinglands ledande handelscentrum. Här har alla invå-nare och besökare god tillgång till en handel som sker i fri konkurrens och som byg-ger på en långsiktig hållbarhet. Handelsstrategin syftar till att vara ett samlat poli-cydokument som beskriver kommunens viljeinriktning och strategi för att nå detta mål. Handelsstrategin blir därigenom ett ensidigt dokument från kommunens sida. På sikt kan kommunen komma att fördjupa samverkan kring handeln, t.ex. genom att utarbeta en affärsplan, för området. För att ett sådant arbete ska bli framgångsrikt krävs en bred samverkan med bransch- och andra intressen under hela processen.

Strategin är ett levande dokument som kan behöva revideras efter hand. Siktet är emellertid att strategin ska verka över ett antal år. Genom att sätta ett slutdatum 2020 blir strategin parallell med kommunens samlade måldokument vilket är en fördel. Ett slutdatum leder också automatiskt till att strategin måste bli föremål för en mer om-fattande utvärdering och omarbetning.

Läsanvisning

Själva strategin utgörs av de textavsnitt som är inramade. Övrig text ska ses som för-klaringar, förtydliganden och exemplifieringar. Till strategin hör vidare en bilaga som mer i detalj redogör för olika förutsättningar för handeln i Hudiksvall.

I detta dokument har inarbetats förändringar och tillägg som påkallats av remissvar och av beredningen i kommunstyrelsen den 7 november 2013.

En av kommunens viktigaste näringsgrenar

Kommunen bidrar aktivt till att stärka Hudiksvalls roll som Hälsinglands ledande handelscentrum.

Handeln är ett viktigt fokusområde för att göra Hudiksvall till Sveriges bästa kom-mun att leva och verka i.

Hudiksvall vill uppfattas som en ledande eko-kommun. Det innebär att planeringen ska fokusera på att främja en hållbar utveckling, innefattande en ekologisk, social och ekonomisk dimension.

Ett medvetet miljötänkande ska få genomslag inför varje politiskt beslut i kommu-nen. Likaså ska ett jämlikhetsperspektiv läggas på handelns utveckling, såväl ur kund-synpunkt som ur företagarsynpunkt.

Handeln är en av Hudiksvalls kommuns viktigaste näringsgrenar. Hudiksvall har en lång tradition som ledande handelsstad i regionen. Det är angeläget att handeln ut-vecklas i fri konkurrens så att kommunens position som Hälsinglands ledande handelscentrum kan bibehållas och förstärkas. Handeln är en betydande del av besöksnä-ringen och ett brett utbud av både sällanköps- och dagligvaror medför att merparten av inköpen kan ske på hemmaplan. Handeln är därigenom ett viktigt fokusområde i arbetet med att utveckla visionen i syfte att göra Hudiksvall till Sveriges bästa kom-mun att leva och verka i.

Den effektiva konkurrensen medför att pris, kvalitet och tillgänglighet förstärks till nytta för konsumenterna.

Kommunen måste väga av allmänna och enskilda intressen vid planeringen och ut-vecklingen av handel. Kommunen ska planera för en långsiktigt hållbar utveckling innefattande en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Den senare har redan berörts i form av fri konkurrens och god ekonomisk tillväxt. I den ekologiska di-mensionen ryms hushållning med naturresurser inklusive energi och miljö- och kli-mathänsyn. Den sociala dimensionen innefattar behovet av jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, vilket kan inkludera t.ex. tillgänglighet för funktionsnedsatta och integration mellan bostäder och samhällsservice, i såväl staden och övriga tätor-ter som på landsbygden.

Kommunen bidrar aktivt till handelns utveckling genom en snabb, effektiv och rätts-säker hantering av frågor som rör denna näringsgren. Kommunen har en viktig roll i att stödja marknadsföringen av Hudiksvall som Hälsinglands handelscentrum. Kommunens markpolitik och näringslivsbolag är viktiga redskap för att utveckla och förnya handeln.

Tillgänglig kommunägd mark

Kommunen har en öppen och tydlig prissättning av mark som gynnar handelsetable-ringar i kommunen.

Kommunen har en tillräckligt stor markreserv med planlagd och i övrigt förberedd mark för både sällanköps- och dagligvaruhandel.

Kommunen har fastställda principer för försäljning av mark till handelsändamål. Kommunen bidrar med sin prissättning, som utgår från likställdhetsprincipen och konkurrensneutralitet, till att främja arbetstillfällen, utbud, service m.m. till nytta för utvecklingen av handeln i kommunen.

För att underlätta en snabb etablering har kommunen tillgång till mark som direkt kan försäljas för handelsändamål. Det handlar om att ha färdiga detaljplaner och/eller områdsbestämmelser samt genomförda fastighetsbildningar. Utbudet av sådan tillgänglig mark anpassas till där efterfrågan av mark är störst.

Målsättningen är att kommunen årligen har tillgång till mark som är färdig att använ-das till handel, dvs både sällanköps- och dagligvaruhandel, motsvarande ca 20 000 m², varav merparten är förlagd i eller omkring Hudiksvalls stad.

Stöd vid etablering och till företag som växer

Kommunen arbetar samlat och koordinerat för att etablera ny och utveckla befintlig handel.

Kommunen stödjer etablering av handels- och serviceföretag främst via sitt närings-livsbolag HNA.

Handel är ett viktigt fokusområde som tillsammans med besöksnäringen bidrar till att öka attraktionskraften för att leva och verka i kommunen. Näringslivsbolaget arbetar aktivt och samordnat med att stödja nya etableringar av handels- och serviceföretag i kommunen. Tillväxtpotentialen i e-handel tas tillvara. Kommunens övriga berörda förvaltningar och bolag stödjer detta särskilt genom att arbeta samlat och koordinerat i etableringsärenden för att minimera handläggningstider och förenkla processer.

Näringslivsbolaget stödjer även befintliga handelsföretag som vill växa och utvecklas.

Planering av handel

Nya och förändrade handelsområden anges i översiktsplaner och detaljplaner eller motsvarande. Behovet av utveckling av handel prövas regelmässigt vid arbete med fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner.

Kommunen anger i sin översiktsplan och i fördjupningar den övergripande strategin för utveckling av markanvändning och bebyggelse vilket inkluderar även handel. I samband med fördjupningar, planprogram och detaljplaner är det viktigt att regel-mässigt analysera och pröva möjligheter för utveckling av handel.

Det är i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som kommunen anger den närmare geografiska lokaliseringen av handeln. Handelsstrate-gin ger stöd och vägledning i detta arbete.

Ett angeläget undantag görs i denna strategi för externhandeln, där viljeinriktningen inbegriper geografiska områden som pekas ut; se mer under avsnitt 7.

Nära centrumhandel med småskalighet och trivsel

Hudiksvalls centrum utvecklas för att ge plats för möten mellan människor där han-del och övrig service är viktig. Berörda aktörer samverkar för att nå denna utveckling. Kommunen har en mark- och planberedskap för att det kan behövas fler attraktiva handelslägen i stadens centrala delar. Hamnområdet är en viktig del av stadens sam-lade utbud inom handel och annan service.

Handeln i Hudiksvalls stad ligger tämligen samlad i vissa stråk i centrum. Kombi-nationen av framför allt sällanköpsvaruhandel, restauranger och caféer, kultur och nöjen samt olika former av service skapar förutsättningar för hög tillgänglighet på en liten yta där många människor kan mötas och vara i rörelse. Detta levande centrum skapar trivsel och är en styrka för en stad av Hudiksvalls storlek.

Vid planering av trafik och infrastruktur, ny bebyggelse och nya handelsområden tas stor hänsyn till centrums behov av utveckling, där handeln utgör en viktig bestånds-del. Kommunen ska i övrigt medverka till att det skapas goda förutsättningar för en väl fungerande centrumhandel. Kommunen bidrar också till att stärka samverkan både inom centrumhandeln och mellan centrumhandeln och övrig handel i kommu-nen.

Stadsmiljön utvecklas kontinuerligt. Kultur och evenemang, turism, gaturum och torg, trafik och infrastruktur, arkitektur, parker och små ”gröna rum” och offentliga utsmyckningar där människor kan trivas och mötas är viktiga delar som tillsammans med handeln skapar ett attraktivt och levande centrum. Kommunen har en bered-skap för att det kan behövas fler attraktiva handelslägen i, eller i omedelbar närhet till, centrum.

Den pågående utvecklingen av det inre hamnområdet och särskilt dess centrala delar kompletterar och förstärker handeln och övrigt serviceutbud i staden. Det är av stor vikt att hitta smarta lösningar som knyter samman Hamnen och stadens nuvarande centrala delar, både funktionellt, visuellt och via olika stråk så att det upplevs som en attraktiv helhet.

Utifrån den befolkningskoncentration, både i form av bostäder och arbetsplatser, som råder i och i närheten av centrum är det angeläget att det finns förutsättningar för dagligvaruhandel i centrum.

Externhandel1 som kompletterar och förstärker

Externhandeln kompletterar centrum- och annan handel främst genom att den kan samla volymkrävande handel, kan minska trafikarbetet i känsliga tätortsmiljöer samt kan utnyttja strategiska lägen vid större trafikleder etc.

Hudiksvalls kommun samlar den externa och halvexterna handeln på fyra platser i eller i närheten av kommunhuvudorten: Furulund, södra delen av Kattvikskajen, Medskog och Sanna. Innan ytterligare stormarknad för livsmedel planläggs i något av områdena ska utredning göras om dess konsekvenser för naturmiljön, trafik och livsmedelservicen i omkringliggande områden.

Externhandeln kompletterar centrum- och annan handel främst genom att den kan samla volymkrävande handel, kan minska trafikarbetet i känsliga tätortsmiljöer samt kan utnyttja strategiska lägen vid större trafikleder etc.

1 Med externhandel avses handel i ett område som i huvudsak kräver bil för att vara tillgänglig. Handel i ett ”halvexternt” läge ligger närmare anknytande bebyggelse, boende etc och har möjlighet till ett större inslag av gång och cykel vid sidan av bil för att vara tillgänglig. Någon absolut gränsdragning emellan dessa begrepp görs inte i denna strategi.

I dagsläget har kommunen två ”halvexterna” lägen för handel i Hudiksvall, nämligen Furulund och Sanna. Bägge dessa områden är idag utspridda och Furulundsområdet kan med fördel knytas ihop till ett mer sammanhängande handelsområde via Björn-myravägen hela vägen ut till E4 där genomfartstrafiken kan fångas upp. Sannaområ-det knyts på sikt bättre ihop med bl.a. Ullsätersleden och kan då utgöra ett större handels- och serviceområde från Kristineberg i söder till Sanna i norr. Handelsutby-tet med Nordanstigs kommun kan gynnas av dessa etableringar.

Det strategiska läget för Medskogsområdet nära E4 och tätorterna Hudiksvall, Ig-gesund, Sörforsa och Näsviken medför att området utvecklas till ett nytt område för externhandel och -service. Medskogsområdet kan fånga upp handel från genomfarts-trafiken på E4 och bidra till ökade inköp från Ljusdalsområdet. Området kan byggas ut etappvis både längs södra infarten mot staden och västerut längs riksväg 84. Om-rådet behöver förstärkas med fungerande gång- och cykeltrafik och säker kollektiv-trafik. Delar av området är utpekat som ett handels- och serviceområde i kommu-nens översiktsplan 2008.

Den södra delen av Kattvikskajen via Håstaholmen kan erbjuda ett läge nära dagens centrum lämpligt även för handel. Här finns gott om ytor i en havsnära, skön miljö som kan ge mervärden till handeln. Här bör det vara förhållandevis enkelt att ansluta med gång- och cykelvägar och busstrafik. I utgångsläget kan södra delen av hamnor-mådet uppfattas som ett halvexternt läge, men på sikt när hamnområdet är fullt ut-byggt, kan detta vara en integrerad del med staden i övrigt.

Kommunen ska i planläggningen och i samråd med kollektivtrafikmyndigheten verka för att externa och halvexterna handelslägen förbinds med en turtät och tillgänglig kollektivtrafik. Denna bör på sikt vara tillgänglig och säker även inne i externa han-delsområden. Innan butiker som specialiserar sig på livsmedelshandel, särskilt stor-marknader, etableras i externa eller halvexterna lägen ska planläggningen föregås av relevant utredning som beskriver och analyserar hur etableringen påverkar miljö, trafik och livsmedelsservicen i omkringliggande områden.

Strategin kan behöva kodifieras i översiktsplan och kommande detaljplaner.

Miljö och trafik

Kommunen väger av olika miljö- och trafikintressen vid planering av handel. Kom-munen arbetar för att få en fungerande gång- och cykeltrafik liksom kollektivtrafik till och från olika handelsområden. Handel med återbruk kan växa i kommunen.

Vid all planering och utveckling av handeln i kommunen tas stor hänsyn till de mål-sättningar som kommunen utarbetat i olika policies och program när det gäller miljö. Kommunen väger noga av behovet av tillgänglighet för t.ex. bilar och bilparkeringar mot strävan att nå en ekologisk hållbar utveckling.

En utgångspunkt är att handelsområden ska kunna nås via en säker gång- och cykel-trafik. För kollektivtrafiken är handeln viktiga målpunkter varför handelsområden är nåbara med en effektiv kollektivtrafik.

Hudiksvall strävar efter att vara en ledande ekokommun. För att minska förbruk-ningen av naturresurser bejakar kommunen även handel med begagnade varor. Kommunen tar hänsyn till detta behov vid sin mark- och planeringsberedskap för handel.

Handel i bostadsområden

Kommunen arbetar för att blanda olika funktioner, särskilt handel, i bostadsområden i syfte att skapa tillgänglighet och trivsel.

Genom att blanda olika funktioner i eller i närheten av bostadsområden skapas när-het till service och arbete vilket ökar trivseln, tryggheten och gör olika stadsdelar mer levande. Kommunen tar därför i sin planering hänsyn till behovet av dagligvaruhan-del och annan service i bostadsområden. Kommunen arbetar även på andra sätt, t.ex. genom sitt allmännyttiga bostadsföretag, planering av kollektivtrafik m.m. för att skapa levande och attraktiva miljöer i och omkring de olika bostadsområdena.

Landsbygdshandel

På landsbygden fyller handeln en viktig funktion, inte minst som en utbudspunkt för service och en naturlig mötesplats för medborgarna. Vid sidan av dagligvaruhandeln, som många gånger kompletteras med annat serviceutbud, är lokalt producerade pro-dukter angelägna delar av handeln på de mindre orterna. Handeln och besöksnäring-en utgör tillsammans viktiga inkomstkällor på landsbygden. Kommunen planerar för och stödjer, t.ex. med varuhemsändningsbidrag, handeln på landsbygden och i de mindre tätorterna.

Hudiksvalls kommun är vidsträckt till sin yta. I staden finns det stora utbudet av säl-lanköpsvaror medan livmedels- och övrig dagligvaruhandel är mer utspridd i kom-munen. Dagligvaruhandel i de mindre tätorterna och på orter i landsbygden är en viktig del i den nära servicen som skapar förutsättningar för ett attraktivt boende på landsbygden.

Kommunen stöder landsbygdshandeln direkt genom s.k. hemsändningsbidrag och via omsorgens inköp till sina kunder. Även kommunens planering i övrigt tar hänsyn till en väl fungerande service på landsbygden.

Samverkan

Kommunen deltar aktivt tillsammans med olika parter i samverkan kring handeln.

Hela denna strategi har som syfte att utveckla handeln i kommunen. En viktig del för en gynnsam utveckling av handeln är en fungerande samverkan, både mellan kom-munen och handeln men även inom handeln. Kommunen stödjer, t ex genom sina bolag, samverkan inom handeln. Inte minst viktigt är att hitta former för fungerande samverkan mellan centrum- och externhandeln. Kommunen har en viktig roll att initiera och i övrigt vara en påskyndare av en fungerande samverkan.

Det är viktigt att det finns fungerande mötesplatser mellan kommunen, handeln, besöksnäringen och fastighetsägare. På sikt kan ett sådant forum utgöra grund för ett arbete med affärsplan för handel, om parterna bedömer att ett sådant arbete är ange-läget. Genom att samordna utvecklingsinsatserna och samverka kan Hudiksvalls po-sition som ledande handelscentrum befästas.