Bilaga 1 till suicidprevention: Statistik och nationella och regionala aktörer

Suicid i Gävleborgs län

Under tidsperioden, 2019-2021, tog 667 [1] pers. oner som var 15 år eller äldre sina liv i Gävleborgs län (ca 55 personer per år). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet) i genomsnitt var 23,0. Detta kan jämföras med det genomsnittliga självmordstalet för hela riket, som under perioden var 18,5. Skillnaden mellan riket (18,5) och Gävleborg (23,0) är statistiskt säkerställd [2]. Jämfört med de andra regionerna i Sverige var det endast Gotland som hade ett högre genomsnittligt SM-tal under perioden.

Suicid i Hudiksvalls kommun

Under tidsperioden, 2010–2021, tog 96 [3] personer som var 15 år eller äldre sina liv I Hudiksvalls kommun (ca 8 personer per år). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet) i genomsnitt var 25,8 under perioden. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,5. Under perioden begick 69 män (71,9%) och 27 kvinnor (28,1%) självmord i Hudiksvalls kommun.

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

Åldersgrupper

Genomsnittliga SM-tal
Hudiksvalls kommun

Genomsnittliga SM-tal
Riket

15-24 år

15,9

12,9

25-44 år

26,0

17,1

45-64 år

31,9

21,9

65+ år

24,0

19,2

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster ses i riket i stort. Dock var andelen självmord via ”föremål i rörelse” (12,5%) signifikant högre än i riket (6,0%). Skillnaden är statistiskt säkerställd [4].

[1] Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP - underlag till handlingsplan 2022-12-01. Uppgifterna angående antal suicid har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självmord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd (”säkra självmord” ICD-koder X60-X84; tidigare E950-E959) samt skadehändelser med oklar avsikt (”osäkra självmord”, ICD-koder Y10-Y34; tidigare E980- E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: https://ki.se/nasp/hur-beraknassjalvmordsstatistik.

[2] Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP - underlag till handlingsplan 2022-12-01.

[3] Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP - underlag till handlingsplan 2022-12-01.

[4] Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP - underlag till handlingsplan 2022-12-01.

Föremål i rörelse innefattar kollision med alla slags fordon, exempelvis tåg och lastbil. Närheten till järnväg genom central bebyggelse bedöms vara en del av förklaringen till den högre andelen suicid med metoden föremål i rörelse [5].

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

I Sverige råder en nollvision gällande suicid. Regeringen presenterade 2008 ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Nio åtgärdsområden fungerar som utgångspunkt och ger en generell vägledning i det suicidpreventiva arbetet. Områdena i det nationella handlingsprogrammet utgår dels från ett befolkningsperspektiv, dels från ett individperspektiv:

 1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
 2. Insatser som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
 3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
 4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
 5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
 6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
 7. Kompetenshöjning hos personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik
 8. Händelseanalyser av lex Maria-anmälningar
 9. Stöd till frivilligorganisationer

Folkhälsomyndigheten (FoHM)

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 regeringens uppdrag att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. FoHM ansvarar bland annat för att stärka kunskapsuppbyggnad och framtagande av ny kunskap och publicera årliga rapporter om utvecklingen på området. Syftet är att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap genom ett behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete.

[5] Sakkunnig suicidprevention i transportsystemet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP-underlag till handlingsplan 20220315.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet

NASP är statens expertorgan för suicidprevention och har konsulterats i framtagandet av denna handlingsplan. Verksamheten vid NASP bedrivs inom fyra områden:

 • Forskning och metodutveckling
 • Analys och uppföljning av epidemiologiska data
 • Information
 • Utbildning

Region Gävleborg

Region Gävleborg har sedan 2017 inrättat en samordningsfunktion för suicidprevention. Syftet med funktionen är att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat regionalt och lokalt suicidpreventivt arbete och samordna de suicidpreventiva insatserna i Gävleborgs län. Under 2018 arbetades en regional handlingsplan [6] för suicidprevention fram i bred samverkan och dialog med profession, sakkunniga samt brukar- och patientorganisationer i länet. Handlingsplanen presenterar fyra fokusområden: Normer och ett värdigt bemötande, Samordning, Kunskap och Skydd. I samverkan med länets kommuner och civilsamhället arbetar Region Gävleborg fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med bred ingång för suicidprevention. Vårdförloppet bygger på fyra delar; förebyggande arbete, tidig upptäckt, vård- och behandling samt stöd till patienter och närstående. Vårdförloppet tydliggör ansvar och roller samt stärker samverkan mellan aktörer i Gävleborg [7].

Civilsamhället

Utöver myndigheter, kommuner och regioner bidrar organisationer inom civilsamhället med viktiga insatser inom det suicidförebyggande arbetet samt i stödet till efterlevande. Suicide Zero är en organisation som arbetar för att minska självmorden genom att arbeta aktivt med att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap [8]. Mind är en oberoende ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och erbjuder samtalsstöd för de som har tankar på att ta sitt liv eller har en närstående med sådana tankar. [9] Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevande Stöd (SPES) [10] är en organisation som erbjuder stöd och kunskap samt lyfter frågan om suicid i det offentliga rummet och är viktiga parter i det suicidpreventiva arbetet. Svenska kyrkan arbetar med suicidpreventiva och åtgärdande insatser kopplat till psykisk ohälsa och suicid. Som exempelvis jourhavande präst, samtalsgrupper för unga och efterlevandestöd för anhöriga.

[6] Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län 2019-2021. Reviderad 2022.Läs mer om Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[7] Region GävleborgLäs mer om Suicidprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[8] Suicid ZeroLäs mer om suicid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[9] MindLäs mer om psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[10] SPESLäs mer om suicidprevention- och efterlevandestöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.