Markanvisning: Policy - När kommunen äger mark för exploatering

Beslutad i Kommunfullmäktige 2019-02-25.

Inledning och syfte

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla:

  • kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande,
  • handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt
  • principer för markprissättning.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid, och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst, av kommunen ägt, markområde för bebyggelse.

I syfte att få en tydligare, effektivare och mer transparent process inför och vid försäljningar av kommunägd mark har Hudiksvalls kommun därför antagit en markanvisningspolicy med tillhörande tillämpning. En markanvisningspolicy med tillhörande tillämpning bedöms främja konkurrensen, effektivisera handläggningen och öka transparensen för nuvarande och framtida byggherrar. Dessa riktlinjer ska dessutom tillse att alla byggherrar bemöts på ett likvärdigt sätt.

Antagandet av en markanvisningspolicy bedöms vara ett viktigt steg mot uppfyllandet av Hudiksvalls kommun vision 2020 om ett blomstrande näringsliv med samhällstjänster av högsta kvalitet.

Mål- och policydokument som styr markanvisningar

En markanvisning är ett medel för att uppfylla de mål som kommunen ställer upp för att utveckla kommunens mark. Målen finns i olika övergripande styrdokument och är föränderliga över tid.

Markanvisning

En markanvisning kan formaliseras på två sätt, som markreservation och markanvisningsavtal. Markreservationen används normalt i ett mycket tidigt skede av processen och utgör ofta ett föravtal till markanvisningsavtalet. Markanvisningsavtalet tecknas när projektets innehåll, storlek, tekniska förutsättningar och markprisintervall fastslagits, oftast i inledningsskedet av detaljplanearbetet.

Val av byggherre

Val av byggherre kan ske genom direktanvisning, budgivning eller markanvisningstävling. Kommunen väljer vilken metod som ska användas för varje markområde som ska förädlas.

Markpriser och markanvisningsavgift

Huvudregeln ska vara att kommunens mark säljs till marknadspris. Om marknadspriset inte är känt utförs en oberoende värdering av objektet, som sedan utgör grund vid beräkning av försäljningspriset.

Markanvisningsavgift tas ut vid tecknande av markreservation och markanvisningsavtal. Avgiften uppgår till ett prisbasbelopp[1] och är tänkt att täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendet.

Detaljplanering och principer för kostnadsfördelning

Normalt bär kommunen kostnaderna för upprättande av detaljplanen, behövliga undersökningar, utredningar och projekteringar samt utbyggnad av allmän platsmark. Vid försäljning av marken kan emellertid kommunens kostnader för framtagandet av planen fördelas jämnt på antalet köpare av marken genom att köpeskillingen, som fastställts genom extern värdering, höjs i motsvarande mån.

[1] 46 500 kronor för 2019

Genomförande av detaljplan

Rättigheter, skyldigheter och åtaganden som åläggs byggherren respektive kommunen regleras i markreservationen, markanvisningsavtalet och slutligen markupplåtelse- eller marköverlåtelseavtalet.

Övriga bestämmelser vid markanvisning

  • Kommunstyrelsen kan närsomhelst avbryta ett pågående projekt om det är nödvändigt av näringspolitiska skäl, om det finns tungt vägande samhällsintressen som talar mot ett genomförande av projektet eller om det finns andra extraordinära skäl.
  • Vid försäljning av kommunägd mark till ideella föreningar samt samhällsnyttiga företag och stiftelser som saknar vinstintresse kan försäljning under marknadspris ske.
  • Kommunstyrelsen är beslutande nämnd i anledning av denna markanvisningspolicy med tillhörande tillämpning om inte annat följer av dessa dokument, gällande reglementen, delegeringsbestämmelser eller andra övergripande styrdokument.