Pensionspolicy

Bilden har orangea bakgrund med vit text där det står Policy - Pension.

Senast reviderad av Kommunfullmäktige 2019-03-25.

Pensionspolicyn omfattar alla medarbetare och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller för medarbetare är AKAP-KL, Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension, Kommuner och Landsting och för förtroendevalda OPF-KL 18, Omställningsstöd och pension för förtroendevalda, Kommuner och Landsting.

Från och med 1998-01-01 är pensionen avgiftsbestämd. Medarbetare avgör själva hur pengarna ska placeras, antingen i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring hos pensionsförvaltare som den enskilde medarbetaren själv har valt. Fram till och med 1997-12-31 var pensionen förmånsbestämd och är en intjänad penesionsrätt, IPR.

I kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare spelar AKAP-KL en viktig roll eftersom individuella valmöjligheter har införts i tjänstepensionssystemet. AKAP-KL ger flera möjligheter till lokala beslut. Det innebär ökade möjligheter att använda pensionslösningar vid såväl rekrytering som vid personalavveckling.

Löneväxling

Hudiksvalls kommun erbjuder tillsvidareanställda medarbetare löneväxling mot pension. Löneväxling innebär en möjlighet att byta en del av sin lön mot en pensionsförmån. Hela mellanskillnaden mellan sociala kostnader och löneskatt går till medarbetaren. Pensionsgrundande lön ska vara lön före löneväxling.

Kommunens personalchef utser de försäkringsbolag som kan väljas. Det högsta beloppet som är möjligt att löneväxla är 20 procent av den fasta bruttolönen per månad och det lägsta beloppet är 500 kr per månad.

Ansökan om löneväxling ska göras minst tre månader innan löneväxlingen träder i kraft. Förändring av löneväxling är möjlig i samband med den årliga löneöversynen eller vid nyanställning.

Alternativ pensionslösning

För att stärka Hudiksvalls kommuns möjlighet att rekrytera, erbjuds i vissa fall i enlighet med bestämmelserna i AKAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning.

Premien för alternativ pensionslösning betalas löpande in i den försäkringsform som medarbetaren valt.

Särskild avtalspension

Särskild avtalspension finns i form av 

  • överenskommelse om särskild avtalspension SAP-Ö
  • rätt till särskild avtalspension för medarbetare inom räddningstjänsten SAP
  • överenskommelse om annan pensionslösning

Förvärvsinkomst på två prisbasbelopp eller mer per kalenderår efter att medarbetaren avgått med hel pension samordnas.

Förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, gäller från och med 1 januari 2015 och omfattar förtroendevalda med en uppdragstid som motsvarar minst 40 procent av heltid.

Pensionsbestämmelserna enligt PBF-KL, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda gäller för dem som haft förtroendeuppdrag före 1 januari 2015 och med en uppdragstid som motsvarar minst 40 procent av heltid. Förvärvsinkomster på två prisbasbelopp eller mer samordnas.

Omställningsstöd

Omställningsstöd omfattar förtroendevalda med en uppdragstid som motsvarar minst 40 procent av heltid. Omställningsstödet består av aktivt omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Pension

Pensionsförmånerna omfattar förtroendevalda med en uppdragstid som omfattar minst 40 procent av heltid. Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd.

Fritidspolitiker

Fritidspolitiker som är verksamma inom Hudiksvalls kommun kompenseras för förlorad tjänstepension genom att 4,5 procent av ersättningen för förlorad förvärvsinkomst betalas ut i februari varje år. En förutsättning är att den förolorade arbetsförtjänsten styrks.

Beslutsordning

  • Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicy
  • Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet
  • Kommunchef beslutar om tolkning av pensionsbestämmelser för förtroendevalda
  • Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om tolkning av pensionsbestämmelser för kommundirektör

Interna dokument kompletterar policyn

Till Policyn om Pension har vi också ett antal Riktlinjer för internt bruk:

Riktlinjer

  • Pension för förtroendevalda
  • Pension för medarbetare