Personalpolitiskt styrdokument

Bilden har gul bakgrund med svart text där det står Styrdokument - Personalpolitiskt.

Kommunen

Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas av hög kvalitet, ekonomisk hushållning, personligt ansvarstagande och lärande kultur.

För att klara den uppgiften måste kommunen som arbetsgivare kunna rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal inom alla verksamhetsområden.

Demokratiskt styrd organisation

Alla ledare och medarbetare i Hudiksvalls kommun är bärare av det demokratiska systemet.

Medborgarna väljer de personer som ska styra genom allmänna val. De förtroendevalda beslutar om vad Hudiksvalls kommuns verksamheter ska utföra för medborgarna.

Föränderlig värld

Den kommunala verksamheten kommer även fortsättningsvis att kännetecknas av stora förändringar. En del förändringar kan vi förbereda oss för i god tid, andra kan komma plötsligt och oväntat.

För att möta dessa förändringar behöver varje medarbetare personlig- och yrkesmässig utveckling.

Nykelord

  • Solidaritet innebär att våra verksamheter ska finansieras gemensamt samt att prioriteringar alltid ska ske utifrån individens behov och med hänsyn till människors integritet.
  • Jämlikhet innebär att alla ska ha samma bemötande och kunna vara delaktiga i samhället.
  • God folkhälsa innebär att vi ska ge förutsättningar för levnadsvillkor som främjar god hälsa.
  • Ekonomisk och ekologisk hållbarhet innebär att alla beslut ska vara finansierade och innebära minsta möjliga miljöbelastning.
  • Närhet innebär att alla ges ökade möjligheter att påverka sin närmiljö.
  • Öppenhet innebär att Hudiksvalls kommun genomsyras av tillgänglighet, lyhördhet och ärlighet.

Kommunens styr- och ledningssystem

Det gemensamma målet för förtroendevalda och medarbetare är att erbjuda en bra kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktiges nyckelord, specifika uppdrag och tilldelade ekonomiska resurser utgör ramen för verksamhetens åtagande. Inom den ramen ska medborgarnas behov tillgodoses.

Kopplingen mellan åtagande och resurser måste vara tydlig, liksom kopplingen mellan ansvar och befogenheter.

En fungerande dialog mellan samtliga nivåer i organisationen är en förutsättning för kommunens styr- och ledningssystem. För att uppnå det krävs ömsesidig förståelse och respekt.

Vår ambition som arbetsgivare

Hudiksvalls kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Delaktiga medarbetare som har inflytande över arbetets innehåll och utförande känner engagemang i sitt arbete.

Kvalitetspolicy

Hudiksvalls kommuns kvalitetspolicy innebär att våra verksamheter ska präglas av hög produktivitet och god kvalitet. Kvalitetsarbetet ska ständigt vara i fokus.

Medborgarna och andra intressenter ska vara nöjda med Hudiksvalls kommuns tjänster.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledar- och medarbetarskap förutsätter dialog. Både ledare och medarbetare är en del av den helhet som arbetar för att uppfylla verksamhetens åtagande.

Uppdraget som ledare innebär att verkställa och följa upp verksamhetens åtagande, ta ansvar för resultatet samt att utveckla medarbetare och verksamhet.

Uppdraget som medarbetare innebär att utföra verksamhetens åtagande och att ha ett medansvar för resultatet.

Personal och kompetens

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. Det innefattar vår organisations förmåga att tillgodose behovet av medarbetare med tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter.

Hudiksvalls kommuns ambition att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att vi arbetar strategiskt med kompetensutveckling och rekrytering för att både behålla medarbetare och nyanställa.

Eftersom vi lever i en värld med allt snabbare förändringstakt krävs ökad fokusering på kompetensutveckling och rekrytering.

Lönebildning och pension

Hudiksvalls kommuns lönesättning ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och ökat ansvarstagande. Därför är lönerna individuella och diffrentierade.

Grunden för lönesättning är arbetsuppgifter, medarbetarens prestation och marknaden.

Genom vårt pensionsavtal ges möjligheter till individuella lösningar både vid rekrytering och avveckling.

Mångfald, jämställdhet och integration i arbetslivet

Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas olikheter för att nå och utveckla verksamhetens mål och åtagande. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan våra medarbetare som gör mångfald till en framgångsfaktor. Förutsättningarna för att ge en bra service ökar om vår personalsammansättning motsvarar medborgarnas sammansättning.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

God arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för att Hudiksvalls kommun ska kunna erbjuda service av god kvalitet.

En arbetsmiljö där medarbetarna känner trygghet och säkerhet i såväl fysiskt som psykiskt avseende är en förutsättning. All verksamhet ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv.

Hudiksvalls kommuns verksamheter ska vara alkohol-, rök- och drogfria.

Styrdokument

Personalpolitiskt styrdokument

Det Personalpoitiska styrdokumentet är antaget i Kommunfullmäktige. Till våra policydokument hör ett antal tillämpningar som inte är politiskt antagna. Syftet med dem är att, utifrån politiska övergripande viljeinriktningar, bryta ner och beskriva hur de ska användas i vardagen ute på våra arbetsplatser. Dessutom finns ett antal rutiner och checklistor som mer konkret beskriver hur vi ska gå tillväga.