Cykelpolicy

Syftet med cykelpolicyn är att Hudiksvalls kommun ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken, både för översiktlig och detaljerad planering. Cykelpolicyn ska vara ett hjälpmedel för framtida prioriteringar.

Cyklandets andel av det totala resandet ska öka. För kortare resor inom en tätort ska cykeln vara huvudalternativet. Därmed bidrar vi till ett bättre klimat, bättre folkhälsa, mindre buller och avgaser samt till en attraktivare stad. Avsikten är också att stärka cyklandet i kommunen och beskriva hur det ska ske.

Cykeltrafiken i kommunen ska utvecklas och växa. Det ska finnas heltäckande, bekvämt, sammanhängande gång- och cykelnät. Tillgängligheten för denna trafik till viktiga samhällsfunktioner ska förbättras. Ytstandarden på det befintliga gång- och cykelnätet ska vara god och andelen som använder cykel för resor kortare än 5 kilometer ska öka.

Det ska vara lätt att ta sig fram säkert och tryggt på cykel i Hudiksvalls kommun. Det ska även vara enkelt att göra en del av sin resa med cykel och smidigt kunna byta till kollektiva färdmedel.

För att lyckas ska vi:

 • Skapa ett välplanerat, sammanhängande, säkert, tryggt och välskött cykelvägnät.
 • Minska hindren för användande av cykel, t ex genom ett gott underhåll av cykelbanor.
 • Skapa ändamålsenliga cykelparkeringar.
 • Bygga ut cykelvägnätet i tätorterna samt vid behov mellan dessa.
 • Tillhandahålla aktuella cykelkartor.

För att Hudiksvalls kommun ska bli en attraktiv cykelkommun krävs en medveten satsning inom ett antal viktiga områden:

 • Mobilitetsarbete- information och marknadsföring.
 • Tydlig vägvisning.
 • Principer vid utbyggnad av cykelvägnätet.
 • Kampanjer.

Vid utbyggnaden av cykelinfrastruktur bör tre restyper prioriteras, nämligen skolresor, arbetsresor och kombinationsresor (cykel och kollektivtrafik). Det är dessutom viktigt att skapa en positiv syn på cykeltrafiken. Cykeln är ett framtidsinriktat individuellt och smidigt transportmedel, anpassat till en levande stad och en modern livsstil för människor som tar ansvar för såväl sitt eget hälsotillstånd som för miljön. Det är den bilden som måste slå igenom i föreställningarna hos såväl beslutsfattare som myndigheter, massmedia och trafikanter.

Principer vid utbyggnad av cykelnätet:

 • Cykelvägar och vägkorsningar ska utformas så att de ger cyklisterna bättre säkerhet, framkomlighet och bekvämlighet.
 • Alla nya cykelvägar ska beläggas med asfalt och vara belysta.
 • Vid utbyggnad av cykelvägar ska skol- och arbetsresor prioriteras.
 • Det måste vara möjligt att parkera cykeln, tryggt och säkert, i närheten av målpunkten eller vid byte av färdmedel.

Till denna Cykelpolicy finns ett tillämpningsdokument, där konkreta planer för att förbättra cykelförutsättningarna i samtliga tätorter samt viktiga stråk mellan tätorter kartläggs. Cykelpolicyn beslutas av fullmäktige vart 4:e år, medan tillämpningen, dvs prioritering i tid och pengar, beslutas av berörd nämnd.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-22.