Diskrimineringspolicy

Bilden har lila bakgrund med vit text där det står Policy - Diskriminering.

Inom Hudiksvalls kommun ska alla mötas med respekt och ha samma möjligheter och rättigheter. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare där alla medarbetares kompetens och potential tas tillvara. Vi ser olikheter som en styrka och en väg för att nå och utveckla organisationens mål och åtaganden. Diskrimineringslagen och denna policy omfattar förutom alla medarbetare i Hudiksvalls kommun även arbetssökande, praktikanter, inhyrd och inlånad personal. Denna policy omfattat även alla medarbetare inom kommunala bolag och stiftelser.

Hudiksvalls kommun accepterar inte att någon form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier förekommer i kommunens verksamheter. Kommunen ska vidare bedriva verksamheter som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. Kommun ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av medarbetare och på ledande positioner.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I lagen framgår bland annat att det förebyggande och främjande arbetet ska bedrivas genom aktiva åtgärder.

Diskrimineringsgrunder

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud.

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionshinder
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Diskriminering

Det finns sex former av diskriminering enligt diskrimineringslagen. För att något ska räknas som diskriminering ska missgynnandet både inrymmas i någon av de former som beskrivs nedan och ha samband med minst en av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Direkt diskriminering

En situation då någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Indirekt diskriminering

När regler eller rutiner verkar neutrala men särskilt missgynnar vissa personer (till exempel om krav på viss längd, vilket kan missgynna kvinnor).

Bristande tillgänglighet

När en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker någons värdighet (till exempel förolämpningar, eller om en person blir utfryst från arbetsgruppen).

Sexuella trakasserier

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet (till exempel ovälkomna komplimanger eller fysiska närmanden).

Instruktioner att diskriminera

När någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning att diskriminera någon annan.

Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda

I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) fastställs att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera dessa när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

Förbud mot repressalier (bestraffningar)

Den som vill påtala eller anmäla trakasserier ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser eller bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier.

Aktiva åtgärder

Hudiksvalls kommun ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet ska ske i samverkan med medarbetarna och dokumenteras löpande under året. Arbetet med aktiva åtgärder ska göras inom fem olika områden; arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och föräldraskap och arbete.

Ansvar

Det är chefens ansvar att verka mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Om en chef får kännedom om någon form av diskriminering är denne skyldig att agera skyndsamt och följa kommunens riktlinjer och rutiner. Chefen är vidare ansvarig för att driva arbetet med aktiva åtgärder samt informera medarbetare om det policys, riktlinjer och rutiner som finns inom området.

Varje medarbetare har ansvar för att respektera och acceptera sina medmänniskor. Upptäckta missförhållanden ska rapporteras till närmaste chef.