Energi- och klimatstrategi 2017-2050

Diagrammet visar utsläppsutvecklingen mellan 1990 och 2020 och den förväntade utvecklingen fram till 2050.

Utsläppsutveckling och mål, CO2 ekvivalenter. Källa: Nationella Emissionsdatabasen - "icke handlande sektorn".

Med ”Energi- och klimatstrategi 2017-2050” vill Hudiksvalls kommun bidra till att nationella och internationella mål för energi- och klimatpåverkan kan uppnås.

Antagen av Kommunfullmäktige 2017-02-27.

Inledning

”Hur klimatet i Gävleborgs län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären”1. Utvecklingen under strategiperioden är uteslutande beroende av hur vi kan minska användningen av fossil energi i Hudiksvalls kommun.

Hållbarhetsvillkoren

Hudiksvalls kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och ska därför planera och organisera sin verksamhet utifrån Naturliga Stegets definition av Hållbar Utveckling innebärande att:

 • Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen.
 • Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen.
 • Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.
 • Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

De här fyra hållbarhetsvillkoren skall beaktas i samtliga kommunala beslut!

Det globala hotet från växthusgaser

”Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett de senaste 60 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning.

Sveriges nationella miljökvalitetsmål "Begränsad klimatpåverkan" lyder att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras”.2

1 SMHI Klimatologi nr 36 2015 – ”Framtidsklimat i Gävleborgs län”
2 Från Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsläppsläget i Hudiksvalls kommun 2014

I Hudiksvalls kommun har, precis som i det svenska samhället i stort, omställningen så här långt skett genom att hushållens uppvärmning, el-produktion och tung industri konverterat fossila bränslen. Den framtida utmaningen i Hudiksvalls kommun och för kommunorganisationen finns framförallt inom transportsektorn.

Utsläpp CO2 ekv Hudiksvalls kn 2014 (tot 207 000 ton)

Diagrammet visar utsläpp av CO2 ekvivalenter i Hudiksvalls kommun 2014.

Fig: Transporter och arbetsmaskiner svarar för mer än 60% av utsläpp av klimatgaser i Hudiksvalls kommun.

Strategier

För att vara en ledande ekokommun krävs att vi tar tillvara de lokala förutsättningarna och utvecklar dem. Ledande innebär bland annat att vi ska visa vägen och vara ett föredöme. Ledande innebär även att vara innovativ, våga prova nya lösningar och uppfattas som en ledande ekokommun av andra.3

Kommunen har begränsade möjligheter att styra energianvändningen utöver de egna verksamheterna. De stora energifrågorna avgörs internationellt, framför allt via tillgång och efterfrågan på fossila bränslen. Den nationella energipolitiken spelar också stor roll via beskattning, energicertifikat och andra spelregler4.

”Parallellt med tekniska åtgärder för fordon och drivmedel behöver också samhällsplaneringen inriktas på att nå målet 2050. Det handlar om en klimatinriktning på infrastruktursatsningar och förändringar av nationell, regional och lokal planering för att samhället ska bli mer transportsnålt.

3 Def av ”ledande ekokommun” – Styrgruppen för ekologisk hållbarhet.
4 Energiplan 2007, Hudiksvalls kommun.

Ett transportsnålt samhälle har också många andra fördelar, det bidrar till minskade luftföroreningar, buller etc. och detta minskar kostnaderna genom lägre kostnader för bränslen.

De stora utmaningarna är att ställa om transporterna och industrins processer, men vi behöver också hushålla med energi och resurser och ställa om våra konsumtionsmönster.” 5

Hudiksvalls kommun vill:

 • ta en aktiv del av den offensiva bioekonomistrategi6 för Sverige som föreslås av Miljömålsberedningen ”för att främja att nya hållbara biobaserade material och bränslen ersätter fossilbaserade motsvarigheter”7
 • införa åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn genom att verka för ett samhälle med ett mer effektivt och klimatsmart transportarbete som är en viktig del i det långsiktiga omställnings-arbetet. ”En del i detta är att göra gång-, cykel- och kollektivtrafik till normgivande i planeringen i större tätorter, samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorter.”8
 • att ”den förnybara energin ska fortsätta att byggas ut. En konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el-och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar.”9.
  • Öppna fjärrvärmenät kan förväntas i framtiden och Hudiksvalls kommun ska verka för att överskottsvärme från Iggesunds bruk och andra, kan tillföras fjärrvärmenäten i kommunen.
  • Vindkraft kan byggas i de områden som pekats ut i ”Översiktsplan för vindkraft” antagen av KF 2014.
 • Verka för att forskning om, och utredning av, energiutvinning i Dellenstrukturen kommer till stånd.

Klimat- och energimål

För perioden 2017-2050 utgör Miljömålsberedningens långsiktiga mål i En klimat-och luftvårdsstrategi för Sverige10 också Hudiksvalls kommuns lokala klimatmål innebärande att:

 • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär en tidigareläggning och en precisering av den tidigare visionen om nettonollutsläpp till 2050.

5 Ur Naturvårdsverkets ”Färdplan 2050” (2012)
6 Biobaserad ekonomi eller bioekonomi refererar till all ekonomisk aktivitet som kommer av kunskap om biologiska processer och bioteknologi. Källa Wikipedia.
7 Miljömålsberedningen SOU 2016:47 sid 29.
8 Miljömålsberedningen SOU 2016:47 sid. 32
9 Energikommissionens ramöverenskommelse 2016-06-20 sid 3
10 Miljömålsberedningen SOU 2016:47 sid.22

 • Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium, i enlighet med Sveriges internationella växthusgasrapportering, vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung där rimliga alternativ saknas räknas som en åtgärd(CCS11).

Målen för klimatpolitiken är fastställda av riksdagen och utgörs av miljömålet Begränsad klimatpåverkan samt av etappmålet om minskade utsläpp av växthusgaser till 2020.
Riksdagen har också ställt sig bakom regeringens vision om att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.12

”Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är av avgörande betydelse för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Målet kan indikativt formuleras som att vi inte får orsaka mer än ett till två ton växthusgaser per person och år i framtiden. I dagsläget orsakar vi mer än fem eller tio gånger så mycket. Man kan konstatera att det är en bra bit kvar innan vi når det indikativa målet. Stora utsläppsminskningar skulle kunna räknas hem om våra konsumtionsmönster förändras, speciellt inom områden som matvanor, framförallt köttkonsumtionen, och transporterna, framförallt flygresorna”13

Uppföljning

Energi- och klimatstrategin antas av Kommunfullmäktige som sedan uppdrar åt Kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar att ta fram egna handlingsplaner och aktiviteter.

Handlingsplaner inriktas på:

 • Minskad energianvändning
 • Minska användning av fossil energi – drivmedel
 • Ökad användning av förnyelsebar energi
 • Att kommunorganisationen är fossilfri 2025

Anvisningar

Under strategiperioden kommer nuläge och mål att stämmas av under varje mandatperiod och Energi- och klimatstrategin att revideras om avstämningen eller andra miljöpolitiska beslut så påkallar.

Energi och klimatstrategin ska ge vägledning för kommunens nämnder, förvaltningar och chefer att ta fram egna mål och handlingsplaner där aktiviteter beskrivs, ansvar fördelas och ekonomi och måluppfyllelse bedöms. Mål och handlingsplaner ska följas upp och bearbetas kontinuerligt inom nämnder och förvaltningar.

En ny Energi- och klimatstrategi tas fram 2030.

11 Carbon Capture and Storage, CCS, är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbottnen. Källa: Wikipedia
12 Prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300.
13 Naturvårdsverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Klimatneutralt Sverige.

Statistik relaterad till energi- och klimatstrategin

Den nationella emissionsdatabasen visar statistik per kommun och sektor samt respektive ämne. Den ger en bra bild av hur utvecklingen av utsläpp av växthusgaser och koldioxid ser ut i kommunen. Den nationella emissionsdatabasen hittar du på SMHIs webbplats:Nationellaemissionsdatabasen(smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koldioxidbudget

Kommunen har inte tagit fram någon egen koldioxidbudget. På hemsidan klimatkollen.se finns information om hur stor minskning av utsläppen av koldioxid måste vara för att vi ska nå Parisavtalet:Hudiksvall för att nå Parisavtalet (klimatkollen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.