Hållbar landsbygdsstrategi för Hudiksvalls kommun

testbild

Landsbygdsstrategin för Hudiksvalls kommun 2022 är antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2021.

Inledning

Hudiksvalls kommuns vision 2050 är att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50.000 invånare i kommunen varav 25.000 i staden år 2050.

För att nå Vision 2050 behövs landsbygdens delaktighet och engagemang i den demokratiska processen samt hela kommun-koncernens lyhördhet för landsbygdens förutsättningar och behov.

Den övergripande strategin är att i det kommunala arbetet utgå från ett långsiktigt hållbart perspektiv för ekonomisk, social och ekologisk utveckling.

Attraktiv och hållbar livsmiljö med lokal tillväxt kan endast skapas tillsammans. Hudiksvalls kommuns landsbygdsstrategi inkluderar konceptet Levande landsbygd med stad genom SAMVERKAN mellan aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor i hela kommunen.

Bilden visar processen mellan lokala initiativ, privata initiativ, offentliga initiativ och samverkan.

Bilden visar processen mellan lokala initiativ, privata initiativ, offentliga initiativ och samverkan.

En ny landsbygdsstrategi

Händelser i vår närhet som gör att den förra strategin behöver revideras:

 • Vision 2050 har tillkommit
 • Ny översiktsplan gäller från 2021
 • En handlingsplan ska kopplas till landsbygdsstrategin

Denna strategi antogs av kommunfullmäktige 2021-10-25 och ersätter Utvecklingsstrategi för Hudiksvalls landsbygd som antogs 2014-04-28.

Tematiska områden för hållbar landsbygdsutveckling

Utgångspunkten är att hållbar landsbygdsutveckling skapas tillsammans genom samverkan. Där ingen aktör har ensam rådighet. Den kommunala landsbygdsstrategin fokuserar på 4 tematiska områden som kommunen i bästa möjliga mån har möjligheter att vara med och skapa förutsättningar för. Genom-förandeinsatser och uppföljning inom varje temaområde tas upp i handlingsplanen.

TEMATISKT OMRÅDE 1: Hållbar tillväxt

Långsiktig hållbar tillväxt börjar i lokalsamhället och resulterar i attraktiva bygder att bo, leva och verka i.

TEMATISKT OMRÅDE 2: Samverkan

Samordning och samverkan mellan olika aktörer i bygderna är en förutsättning för utveckling.

TEMATISKT OMRÅDE 3: Infrastruktur

Grundläggande funktioner måste finnas i lokalsamhället för att det ska fungera.

TEMATISKT OMRÅDE 4: Lägesanalys

Beslut och agerande måste utgå från kännedom om lokala förhållanden och den omvärld som styr.

Strategiska dokument

Strategiska dokument med koppling till bygden som ska beaktas i ärendeprocesser inför beslut.

Nationella och internationella dokument

 • Det svenska landsbygdsprogrammet
 • Den nationella bredbandsstrategin
 • FN:s Agenda 2030, Globala målen
 • EU:s 2030 Climate & Energy framework

Regionala styrdokument

 • Regional Utvecklingsstrategi Gävleborg (RUS)
 • Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg (RIS)
 • Regionalt serviceprogram för Gävleborg

Kommunala styrdokument

 • Översiktsplan 2021
 • Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) (tematiskt tillägg till översiktsplanen)
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning
 • Livsmedelsstrategi
 • Varuförsörjningsplan
 • Handelspolicy
 • Energi- och klimatstrategin
 • Besöksnäringsstrategin

Lokala dokument

 • Lokal ekonomiska analyser (LEA)
 • Lokala utvecklingsplaner (LUP)

Tillvägagångsätt

 • Att lyssna av lokala behov och se möjligheter till långsiktigt hållbara verksamheter genom SAMVERKAN i den demokratiska processen, mellan ideell, privat och offentlig sektor.
 • Bygderådet tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) möts fyra till sex gånger per år. Stads – och landsbygdsstrategen är både föredragande av ärenden och mötets sekreterare. Där allmänna frågor behandlas till en förutbestämd gemensam agenda. Frågor som kan komma bli förberedande ärenden till handlingsplanen. Beslutande organ är kommunstyrelsen.
 • Den parlamentariska (politiska) landsbygdsgruppen möter byalag och lyssnar av aktuella frågor, behov och intentioner. Målet är fyra till sex möten per år.
 • Kommunkoncernens roll är att, inom sina ramar i bästa möjliga mån, skapa förutsättningar för de lokala krafterna att bidra till uppfyllandet av Vision 2050.

Revidering

Revidering sker efter varje ny mandatperiod. Med start 2026. Revidering av handlingsplanen sker under 2023 därefter vartannat år.