Bilaga 2 till suicidprevention: Skyddsfaktorer och riskfaktorer för suicidhandlingar

Skydds- och riskfaktorer för suicid kan åskådliggöras på olika sätt. Nedan följer en förteckning över skydds- och riskfaktorer som satts samman av Nationellt centrum för suicidforskning (NASP) 2019 och presenteras av RESPI (Rekommendationer för suicidpreventiva insatser).

Skyddsfaktorer

 • God skol-/arbetsmiljö
 • Personlighetsdrag: utåtriktad, varm/vänlig, ängslig, optimistisk
 • Hög problemlösningsförmåga
 • Högt självförtroende, hög självkänsla
 • Tillgång till natur (t.ex. träd, parker mm.)
 • Hög copingförmåga
 • Meningsfullt liv/känsla av sammanhang (t.ex. ha personliga relationer, partner, vara förälder, ha en karriär, känna egenmakt mm.)
 • Starka moraliska eller religiösa invändningar mot suicid
 • Tryggt anknytningsmönster till viktiga personer (vårdnadshavare/partner)
 • Aktivt föräldraskap (skyddsfaktor för barnet)

Riskfaktorer

 • Kliniska (vårdrelaterade) faktorer
 • Tidigare suicidförsök
 • Beroendesjukdom
 • Somatisk sjukdom (t.ex.cancer, epilepsi, diabetes, KOL, smärttillstånd)
 • Psykiatrisk sjukdom (alla, men t.ex. psykossjukdom, bipolaritet, personlighetssyndrom)
 • Samsjuklighet (av alla slag)
 • Funktionsnedsättning (t.ex. autism)
 • Hinder för vårdsökande (t.ex. på grund av stigma, distans, oförmåga)
 • Dålig följsamhet till vård/behandling
 • Ärftlighet för suicid (samt för alla ovan listade sjukdomar)

Icke-kliniska faktorer

 • Hög ålder
 • Manligt kön
 • HBTQ+
 • Ursprung från vissa minoritetsgrupper
 • Ursprung från länder som har höga suicidtal (Ungern, Ryssland, baltiska länder m.fl.)
 • Anhörig eller närstående till person som har suiciderat/gjort suicidförsök, eller exponering för suicid på annat sätt
 • Personlighetsdrag: introversion, hopplöshet, aversion mot förluster, impulsivitet, aggression, ängslighet
 • Dålig problemlösningsförmåga
 • Förlust (jobb/dödsfall/brutna relationer/pengar etc.), sorg, ofrivillig ensamhet, abort
 • Socioekonomisk status (fattigdom/låg utbildningsnivå/arbetslöshet)
 • Social isolering/ensamhet
 • Erfarenhet av krig/väpnad konflikt/katastrof
 • Migration/Asylprocess (stressorer i samband med acklimatisering men också erfarenhet av krig/vapenkonflikt/katastrof)
 • Diskriminering/kränkande särbehandling/trauma/våld/sexuella övergrepp/våld i nära relation
 • Dålig sömn (subklinisk nivå)
 • Intoxikationsinriktad alkoholkonsumtion (som t.ex. vid nyårsfirande)
 • Existentiell ångest