Lokalpolicy för Hudiksvalls kommun

Kommunstyrelsen har ansvar för den övergripande lokalförsörjningen. Det handlar om tillhandahållande, nyttjande och samordning av verksamhetslokaler inom kommunens ansvarsområden. En av kommunfullmäktige antagen lokalpolicy skapar förutsättningar för kommunstyrelsen att fullgöra uppgiften.

Lokalpolicyn gäller för kommunens samtliga verksamheter exklusive kommunala bolag.

I en särskild tillämpning som fastställs av kommunstyrelsen beskrivs hur arbetet med att uppfylla lokalpolicyn går till. En utvärdering görs årligen och resultatet redovisas till kommunstyrelsen.

Lokalpolicyn förväntas bidra till att:

  • Lokaler utgör ett resurseffektivt stöd för verksamheterna att utföra sitt uppdrag.
  • Lokalbehov tillgodoses med framförhållning, överblick och samordning.
  • Det finns tydliga incitament för den enskilda verksamheten att ta väl hand om sina lokaler, eftersträva yteffektivitet och minska sin energiförbrukning.
  • Kommunens fastighetsbestånd behåller sill värde genom planerat underhåll och långsiktiga investeringar.

Ansvar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett ägar- och samordningsansvar för kommunens totala lokalförsörjning och ska därför kontinuerligt hållas informerad.

Tekniska nämndens ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunens lokaler och bostäder.

Övriga nämnders ansvar

Nämnderna ansvarar för bedömningar av framtida behov av lokalutveckling och lokalavveckling.

Planering lokalbehov

Vid beslut om lokalinvesteringar är nyttan för kommunen som helhet överordnad.

Lokalbehov ska alltid beskrivas och motiveras med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag.

När behov av lokalinvesteringar föreligger ska respektive nämnd utarbeta
investerings- och driftskostnadsbedömningar.

Kommunen ska ständigt söka hållbara och kostnadseffektiva lokallösningar och lokalerna ska nyttjas så optimalt som möjligt.

En kommunövergripande lokalförsörjningsplan som innefattar de fyra kommande åren ska årligen fastställas av kommunstyrelsen.

Kommunägda lokaler

Kommunen ska i första hand bedriva verksamhet i egna lokaler eller i lokaler ägda av kommunala bolag.

Fastigheter och byggnader som inte behövs och inte bedöms vara av strategisk betydelse ska avyttras.

Externa lokaler

Externa lokalalternativ medges endast när det kan påvisas leda till ökad
kommunnytta.

lnternhyressystem

Det ska finnas ett tydligt och styrande internhyressystem inom vilket verksamheter kan påverka sina lokalkostnader.