Policy för medborgardialog

  • Policyn för medborgardialog utgår från Hudiksvalls kommuns vision om att vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i. Med policyn förtydligas kommunens förhållningssätt till medborgardialog.
  • Medborgardialog ska vara systematisk, återkommande och en del av styrprocessen. Medborgardialog ersätter inte det representativa systemet utan ska betraktas som en förstärkning av demokratin och ett stöd till de förtroendevalda när beslut ska fattas.
  • Vid förslag som direkt och i betydande grad rör kommunen/kommundelens invånare ska alltid medborgardialog övervägas. Det är viktigt att övervägandet görs i ett tidigt skede och att det finns ett verkligt intresse att veta vad kommunmedborgarna tycker i en viss fråga och att tid finns så att eventuella medborgarsynpunkter kan läggas in i processen mot beslut.
  • I de fall det beslutats om dialog, ska kommunmedborgarna, som lägsta nivå, ha rätten att bli hörda.
  • Medborgardialog sker utifrån perspektivet, allas lika värde. Styrelse och nämnder ska verka för att stärka medborgarnas delaktighet och engagemang för en positiv lokal utveckling. Detta ska på sikt leda till ett mer demokratiskt och hållbart Hudiksvall.
  • Kommunmedborgarna ska i samband med dialog ges goda möjligheter att delta. Hänsyn ska tas till den aktuella målgruppen. Ge akt på sambandet demokratiskt deltagande och socioekonomiska villkor, funktionsnedsättning, ålder, språk etc. Strävan ska vara att dialogen är utformad så att samhällets alla grupper ges likvärdiga möjligheter att delta. Barns och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas. Verktyg som är anpassade att fånga in barns perspektiv ska användas i dialogen. Med barn avses personer upp till 18 år.
  • Dialogens resultat ska ligga till grund för underlaget som presenteras inför beslut. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet. Ansvaret för att prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 193