Träbyggnadsstrategi

Antagen av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 8.

Det är av många skäl önskvärt att det byggs mer bostäder och lokaler för service och arbetstillfällen i Hudiksvalls kommun. Det är angeläget att nya byggnader så långt möjligt präglas av ett hållbarhetstänkande under hela dess livscykel, från själva byggproduktionen med val av material, transporter etc, via driftskedet där inte minst värme och annan förbrukning är viktig, till fasen då en byggnad kanske måste rivas och material ska återvinnas.

Det är också önskvärt att ny produktion i ökad utsträckning sker i trä. Med en byggnad i trä avses både byggnadens bärande konstruktioner samt fasader och andra yttre liggande material. Trä är ett bra material sett till ekologisk hållbarhet. Kol-dioxiden som de växande träden samlar på sig bevaras i träet under dess livstid. Trä är en råvara som det finns gott om i skogsrika landskap som Hälsingland. Trä kan efter förädling ge stora utkomstmöjligheter i regionen samtidigt som behovet av transporter kan stanna på en lägre nivå. Det finns också ett stort lokalt och regionalt kunnande kring byggnation i trä som det är angeläget att både ta tillvara och utveckla.

Ett ökat byggande i trä bidrar till kommunens övergripande vision. För strategin sätts egna mål parat med aktiviteter för att nå dessa.

För att få till stånd en ökad träproduktion är kunskap en viktig del. Speciellt när det gäller högre byggnader, såsom flerbostadshus, saknas en allmän kännedom om att trä är konstruktionsmässigt hållbart och dessutom går det att ur brandsynpunkt bygga säkert i trä. Kommunen kan på olika sätt lyfta fram goda exempel på träbyggnad för att inspirera andra. I detaljplaner och andra sammanhang bör, så långt lagar och andra regler medger och med hänsyn till den enskilda platsens krav, kommunen nyttja möjligheten att stimulera en ökad produktion i trä (t ex via byggnadshöjder och krav på fasadmaterial). Kommunen kan också byta erfarenheter och lära av andra genom att delta i olika nätverk. Sist men inte minst behöver kommunen gå före genom att, där det är lämpligt, välja trä före annat byggmaterial när kommunkoncernen bygger bostäder eller lokaler.

Vision

  • Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.

Mål

  • Andelen hus som byggs med trä som bärande konstruktion ska öka varje år i Hudiksvalls kommun.
  • Andelen hus som byggs med träfasad ska öka varje år i Hudiksvalls kommun.
  • Andelen hus som Hudiksvalls kommunkoncern bygger med trä i konstruktion och i dominerande fasadmaterial ska öka.

Aktiviteter

  • När detaljplaner utarbetas bör det alltid ske en prövning om hur ökad träbyggnad kan stimuleras (byggnadsnämnden).
  • Hudiksvalls kommun ska tillhandahålla information om hållbart byggande i trä, t ex genom referenser till olika genomförda projekt, hänvisningar till externa kunskapskällor etc (byggnadsnämnden och kommunstyrelsen).
  • Inom ramen för kommunens visions- och utvecklingsarbete – Blomstrande näringsliv – stödjer kommunen företag som vill etablera eller utveckla verksamhet inom förädling av träråvara för byggnadsproduktion (HNA).
  • Hudiksvalls kommunkoncern prövar alltid möjligheten att bygga i trä när den bygger bostäder eller verksamhetslokaler. Om kommunkoncernen av olika skäl väljer annat byggmaterial lämnas en motivering till detta (tekniska nämnden, AB Hudiksvallsbostäder samt övriga bolag om det är aktuellt med nyproduktion).
  • Hudiksvalls kommun ska regelbundet tillskapa och försälja trähustomter, där bärande konstruktioner och fasad till största del ska bestå av trämaterial. Trähustomter ska, på grund av begränsningar i valfriheten, försäljas till lägre pris än motsvarande tomter utan begränsningar (kommunstyrelsen).
  • Hudiksvalls kommun blir medlem i Trästad Sverige (årsavgift f n 8.000 kr). Föreningen syftar bl.a. att öka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi samt sprida kunskap och goda exempel inom området (kommunstyrelsen).