Program mot våld och förtryck i nära relationer

Kommunen

Hudiksvalls kommun skall vara en bra kommun att leva i. Därför är det viktigt att vår kommun tar ansvar både för sina anställda i egenskap av arbetsgivare och för sina invånare för att förebygga våld och förtryck i nära relationer. I de fall där det redan förekommer våld och förtryck, är det viktigt att kommunen på ett professionellt sätt kan bemöta och hantera detta problem.

Hudiksvalls kommun har som policy att invånarnas liv skall genomsyras av jämställdhet och god folkhälsa. Därför tar kommunen sitt ansvar för detta genom att man i de verksamheter som möter problemet med våld och förtryck i nära relationer aktivt och på ett professionellt sätt arbetar för att förebygga och bemöta detta problem.

Definition av begreppet "nära relation"

Samhället vi lever i är föränderligt och de allmänt vedertagna begrepp som gällde för 20 år sedan är ibland inte aktuella längre. Så är fallet med begreppet "familj". Tidigare har man talat om "kärnfamiljen" som den enda typen av familj. Kärnfamiljen består av kvinna och man, som är gifta med varandra, samt deras barn. Det har sedan många år tillbaka också funnits familjer med ensamstående kvinna/ man och barn. I dagens samhälle blir andra typer av familjekonstellationer allt vanligare. Det finns nu familjer med gifta eller sammanboende: kvinna och man med barn (eller utan barn), två kvinnor och barn (eller utan barn), två män och barn (eller utan barn). Vårt samhälle blir också alltmer mångkulturellt och i och med detta tillförs vi nya influenser, där en av de vuxna har sitt ursprung i ett annat land, den "flerkulturella" familjen.

Därför användes i detta program istället för familj begreppet "nära relation''

Definition av begreppet "våld och förtryck i nära relationer"

I de sammanhang där man tidigare talat om våld och förtryck i nära relationer, har man avsett fysiskt eller psykiskt våld gentemot kvinnor eller barn, dvs kvinnomisshandel och barnmisshandel. Med anledning av de ändrade begreppen av familj har det uppstått fler typer av våld och förtryck i nära relationer och utsatta grupper är:

  • Kvinnor (i allmänhet)
  • Funktionshindrade kvinnor och män Invandrarkvinnor
  • Missbrukande kvinnor
  • Hedersvåld och förtryck
  • Äldre som utsätts för våld och hot av vuxna barn
  • Barn
  • Samkönade partners Ungdomar
  • Män

Kvinnomisshandel fortfarande är den dominerande formen av våld och förtryck i nära relationer. Dock har även de övriga ovanstående grupperna ökat. Det är därför angeläget att den personal som arbetar inom kommunens olika förvaltningar är väl skickade i att bemöta de personer som drabbas av våld och förtryck i nära relationer.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet är av mycket stor vikt och det måste börja redan i de tidiga åldrarna i förskola och skola. Inom de olika nämnderna skall finnas utarbetat en handlingsplan för hur man skall arbeta förebyggande. Det betyder att stor vikt måste läggas vid värdegrundsfrågor, som på ett naturligt sätt måste vara integrerade i den dagliga verksamheten i form av förhållningssätt och bemötande av personal och kommunens invånare. Personalen måste ha adekvata kunskaper för detta. Det är också viktigt att Hudiksvalls kommuns "Policy mot diskriminering" är ett levande dokument i den dagliga verksamheten. Ute i varje förvaltnings olika enheter skall handlingsplanen brytas ned i en lokal handlingsplan för att man på ett framgångsrikt sätt skall kunna arbeta förebyggande.

När våld och förtryck i nära relationer redan förekommer

Handlingsplanen skall också visa på hur man inom nämnderna skall arbeta för att bemöta och på ett professionellt sätt arbeta med problemet med våld och förtryck i nära relationer. Det betyder att personalen som möter de utsatta personerna måste ha adekvat utbildning för detta så att de kan bemöta, stödja och hjälpa dessa. Förutom att lagen skall efterlevas så krävs även stora kunskaper om de nya typerna av familjer samt hur man bemöter problem på de olika kulturella och religiösa planen.

Vid upprättandet av handlingsplanen skall samverkan ske med landsting, polis, åklagare och andra berörda myndigheter samt kvinnojouren och andra frivilligorganisationer och invandrarorganisationer för att få ett heltäckande samarbete med olika kompetenser.

Det skall också utarbetas en handlingsplan för att hjälpa och stödja de personer som utövar våld och förtryck i nära relationer.

Uppföljning och utvärdering

Varje nämnd skall följa upp handlingsplanen årligen samt utvärdera det arbete som utförts. Resultatet av uppföljningen skall tas med i "Hälsobokslutet". Nämnderna reviderar sina respektive handlingsplaner minst vart fjärde år för att de skall vara aktuella.

Utbildning av kommunens personal

För att den personal som berörs av handlingsplanen mot "Våld och förtryck i nära relationer" skall kunna utföra ett arbete som baserar sig på forsknings baserade arbetsmetoder, måste de kunna hålla sig uppdaterade genom regelbunden fortbildning som Hudiksvalls kommun ansvarar för.

Källor

Regeringens skrivelse 2007 / 08:39 - "Handlingsplan for att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och fartryck samt våld i samkönade relationer"
Hudiksvalls kommuns "Policy mot diskriminering i arbetslivet" samt "Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun".