Riktlinje för avyttring av kommunal egendom

Försäljning, skänka eller skrota. Dnr: 2022-437-100.
Antagen av kommunstyrelsen 2022-12-06.

1. Syfte och målgrupp

Syftet med riktlinjerna är att reglera avyttring av kommunens egendom. Den gäller försäljning av all kommunal egendom, såväl fast (fastigheter och dess tillbehör) och lös (all annan) egendom. Det gäller även egendom som ska skänkas eller skrotas.

Riktlinjen gäller för Hudiksvalls kommuns samtliga verksamheter och de kommunala bolagen.

2. Grundläggande principer

Kommunens försäljningar av egendom ska präglas av:

 • Affärsmässighet – Kommunal egendom ska säljas till marknadspris. –
 • Konkurrens – Marknadspris uppnås enklast genom konkurrensutsättning.
 • Saklighet och objektivitet – Val av köpare ska tas på sakliga och objektiva grunder.
 • Öppenhet och transparens – Försäljningen ska om möjligt och på lämpligt sätt offentliggöras i förväg och dokumenteras i efterhand.

3. Försäljning av fast egendom

Kommunen har i fråga om försäljningar av fast egendom (fastigheter och mark) att beakta kommunallagens regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt enskild utan stöd av lag, (2 kap 1 §), likställighetsprincipen (2 kap 3 §), förbudet att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det (2 kap 8 §) samt god ekonomisk hushållning (11 kap § 1).

Fast egendom kan även säljas direkt till en part inom kommunkoncernen. Försäljningen ska även då ske till marknadspris som tas fram genom en oberoende värdering.

Markanvisningar har även mer preciserade regler i separata styrdokument när kommunen äger mark för exploatering dels i en Policy och dels i en Tillämpning.

När kommunen säljer fast egendom ska marknadspris fastställas genom antingen

 • Ett villkorslöst anbudsförfarande: Alla köpare, oberoende av vilka de är och vad för slags rörelse de bedriver, kan köpa marken och använda den för sina egna syften. Trots detta får villkor ställas om markanvändning utifrån detaljplanen, inskränkningar för att förhindra olägenheter från allmänheten, för att skydda miljön eller för att undvika spekulationsanbud. Kommunala försäljningar av fastigheter som av olika skäl kan ha ett fortsatt intresse från 5(7)
  kommunal synvinkel, till exempel en kulturhistoriskt intressant byggnad, där kommunen vill att förvärvaren på visst sätt skall underhålla byggnaden eller fortsätta att driva verksamheten. Vid denna typ av försäljningar, som ofta sker till ett lågt pris på grund av de åtagande som förvärvaren åtar sig i köpekontraktet, är det viktigt att försäljningen sker öppet och transparent.
 • En oberoende expertvärdering: För att försäkra ett korrekt försäljningspris får värderingen vara maximalt ett år gammal vid försäljningstillfället.

I praktiken har kommuner en avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och köpa fast egendom. Vid försäljning av fast egendom är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig. I samband med fastighetsförsäljningar har kommuner också en stor frihet att själva utforma sin prispolitik och därvid tillämpa en politik som innebär att fastigheter försäljs till ett pris som understiger ett förväntat marknadspris, t.ex. vid markfördelning av kommunala tomter samt i de fall kommunen genom försäljningen finansierar olika kommunala nyttigheter såsom simhallar och idrottsanläggningar.

3.1 EU:s statsstödsregler

EG-rätten tillåter olika former av statsstöd men förbjuder sådant stöd som kan anses konkurrensbegränsande. Kommissionen har till uppgift att övervaka att reglerna följs av medlemsländerna.

Exempel på otillåtet statsstöd (innefattar även stöd som ges av kommunen) i detta hänseende är försäljning av mark eller byggnader till ett pris som understiger marknadspris. Härtill kommer att åtgärden också måste innebära att visst företag eller produktion ges en selektiv förmån som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt att åtgärden också kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. Det föreligger också ett tröskelvärde på så sätt att reglerna inte blir tillämpliga om stödet uppgår till högst 100 000 € under en treårsperiod till ett företag. Det är kommissionen i samarbete med medlemsländerna som övervakar att reglerna om statsstöd efterlevs.

Kommunen har en upplysningsskyldighet enligt 6 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler, vari stadgas att: Kommuner är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska gemenskapernas kommission. Enligt samma lag kan regeringen också upphäva ett beslut av en kommun som innebär stöd, om kommissionen eller EU-domstolen funnit att lämnat stöd står i strid med artikel 87 i EU-fördraget.

3.2 Vem beslutar om försäljning?

Det beror på storleken på marknadsvärdet enligt följande;

 • Kommunfullmäktige över 3 miljoner.
 • Kommunstyrelsen mellan 1–3 miljoner.
 • Plan- och utvecklingsutskottet mellan 500 000 till 1 miljon.
 • Kommundirektören under 500 000 kronor, beslutet vidaredelegerat till enhetschef mark- och exploatering med kontrasignering av verksamhetschef samhällsplanering

4. Försäljning av lös egendom

Kommunens huvudregel är att lösegendom ska lämnas till kommunens återbruk i första hand. Extern försäljning av lös egendom ska ske till marknadsvärdet. Annonsering bör ske på kommunens hemsida och sociala medier. Kommunen har också upphandlade företag som tillhandahåller försäljningstjänster vad gäller fordon, maskiner samt övriga inventarier.

Med lös egendom avses t ex maskiner, fordon, möbler, spillvirke, byggavfall, datorer, konst, mobiltelefoner, digitalkameror, husgeråd och handverktyg. Avyttring av lös egendom ska i första hand ske till verksamheter inom den kommunala organisationen och ingen kostnad skall tas ut. Extern försäljning av lös egendom får endast ske om det inte finns något behov inom kommunen.

Om objektet finns i kommunens anläggningsregister ska det antingen användas som inlösen vid nyinköp eller utrangeras helt eller delvis. Vinst eller förlust ska hanteras centralt i kommunen. Vid alla avyttringar gäller affärsmässighet och gängse anbudsförfarande. Detta innebär att anställa/förtroendevalda i kommunen inte har förtursrätt, undantaget är utköp av mobiler, datorer som anställda och förtroendevalda kan förvärva. Viktigt att datorerna rensas först hos Fiberstaden. Om inte verksamheten behöver datautrustning inklusive mobiltelefoner skall de lämnas till Fiberstaden för återbruk. I kommunens riktlinje för investeringsredovisning finns ytterligare information om vad som gäller.

Om det är flera objekt som ska avyttras samtidigt, ska egendomens gemensamma värde för samtliga objekt avgöra försäljningssätt.

 • Om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp bortfaller kravet på konkurrens och direktförsäljning är möjlig, men övriga principer ska gälla.
 • Om värdet överstiger ett halvt prisbasbelopp ska ett anbudsförfarande eftersträvas.

4.1 Vem beslutar om försäljning?

Det beror på marknadsvärdet enligt följande;

 • Det kan ses som ren verkställighet och särskilt beslut behöver inte fattas om värdet är under ett halvt prisbasbelopp.
 • Om värdet är över ett halvt prisbasbelopp ska det tas ett skriftligt beslut och tillsammans med underlaget hanteras enligt Dokumenthanteringsplan/Informationshanteringsplan.

I Delegationsordningen i respektive styrelse/nämnd ska det framgå vem som är delegat.

Läs mer om prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.