Riktlinje för hur Hudiksvalls kommun ska arbeta med utvecklingen av sociala företag

Fastställd av Kommunstyrelsen 2022-09-01.

Inledning och bakgrund

Hudiksvalls kommun arbetar för social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Vi står inför stora samhällsutmaningar inom områden som integration, arbetslöshet, hälsa, klimat och miljö men också framtida kompetensförsörjning inom bland annat välfärdssektorn. Många krafter behövs i arbetet med att hitta innovativa lösningar.

Hudiksvalls kommun strävar efter god integration, ökad inkludering och att fler kan nå egen försörjning, vara delaktiga i samhällsgemenskapen och leva ett självständigt liv med god hälsa.

Utgångpunkten för riktlinjen är grundsynen att samhällets tre sektorer, offentlig, privat och ideell sektor behövs för i arbetet för en hållbar utveckling.

Riktlinjen knyter an till regeringens nationella strategi (2018) som syftar till att stärka utveckling av det sociala företagandet. Samt att offentlig sektor ska uppmärksamma dem som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

En både nationell och lokal utmaning är att många medborgare står utanför arbetsmarknaden och saknar egen försörjning. De sociala företagen är aktiva inom olika branscher. De verkar för att stärka förutsättningarna och skapa fler möjligheter för människor att nå arbetsmarknaden och bli delaktiga i samhällsgemenskapen.

Tillväxtverket definierar det sociala företagandet enligt följande:

  • deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultat i samhällsnyttiga mål
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

Sociala företag kan vara organiserade på många olika sätt, som till exempel aktiebolag, ekonomisk förening, kooperativ eller som ideell organisation.

Diagram: Fler och starkare företag.

Arbetsintegrerade (ASF)sociala företag driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. De arbetsintegrerade företagen säljer tjänster till privat och offentlig sektor t.ex. fastighetsservice, viss flyttverksamhet, second hand butiker, städtjänster och sysselsättningsplatser/ rehabilitering.

ASF företagen, har som övergripande mål, att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. ASF har alltså alltid minst två affärsidéer, eller verksamheter. Företagen ska vara organisatoriskt fristående från kommunen, och i huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Förslag till riktlinje för hur Hudiksvalls kommun skall arbeta med utvecklingen av sociala företag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner.

Syftet med riktlinjen är att poängtera ett förhållningssätt till att samarbeta med sociala företag för att möta samhällsutmaningar för bevarad välfärd, demokrati och en i övrigt social hållbar utveckling. Riktlinjen gäller för samtliga nämnder och förvaltningar inom Hudiksvalls kommun. Ansvaret för att följa upp arbetet med riktlinjen bör ligga på kommunstyrelsen.

Metod

För att lyckas med arbetet behövs ökad kompetens och en bred förankring internt i kommunen samt en etablerad samverkan med de sociala företagen och med andra aktörer i civilsamhället.

Genom utbildningsinsatser, upphandling, avknoppning av kommunala verksamheter så skapar kommunen förutsättningar för den sociala ekonomin.

Regeringen uttalar att fler sociala företag ska kunna starta och växa. Kommuner och regioner – och även staten – måste få bättre kunskap om socialt företagande för att kunna samverka med och köpa tjänster av sociala företag. Regeringen vill också att arenor ska utvecklas där till exempel kommuner och regioner kan möta sociala företag. Upphandling, idéburet offentligt partnerskap (IOP) och andra alternativa former av samarbeten mellan offentlig sektor och sociala företag kan utvecklas.

Alla kommunala verksamheter ska aktivt arbeta för att utveckla upphandlingar till att omfatta social hänsyn. Detta innebär att varje upphandling ska föregås med en analys om möjligheter och konkreta metoder för social hänsyn.

En metod som varit framgångsrik i Hudiksvalls kommun, är då kommunen i samarbete med statliga myndigheter har initierat arbetsmarknadsverksamheter med målet att verksamheten ska fortsatt drivas som ett socialt företag. Kommunen kan fortsatt möjliggöra detta arbetssätt genom att ”knoppa av ”verksamheter.

Exempel på områden som kan avknoppas till att bli socialt företag är lokal livsmedelsförsörjning, återbruk av byggnadsmaterial, kommunens bilpool, delar av arbetsliv- och försörjnings verksamheter, och inom delar av äldreomsorgen så bör kommunen initiera ett samarbete med den sociala företag.

Mål

Hudiksvalls kommun har en ledande roll i frågor om samhällsentrepre
nörskap, sociala företag och sociala innovationer. Genom en ökad medvetenhet inom den kommunala organisationen och genom ett nära samarbete med samhällets tre sektorer, så bidrar det till att skapa förutsättningar för att möta olika samhällsutmaningar.

Målet är att Hudiksvalls kommun initierar samverkan och affärer med sociala företag som bidra r till en breddad arbetsmarknad och ett mer delaktigt och inkluderande samhälle. På samma sätt så är målet att skapa en hållbar en intern och extern samverkansstruktur. På så vis kan kommunen skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara anställningar som på sikt leder till ett mer socialt hållbart samhälle.

Kommunen kommer bland annat att närma sig några av målen i Agenda 2030:

  • Ingen fattigdom
  • God hälsa och välbefinnande
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Minskad ojämlikhet
Ingen ska lämnas utanför.