Riktlinjer för livsmedelsförsäljning från mobila vagnar på offentlig plats

Antagen av kommunfullmäktige den 10 november 2020

Hudiksvalls kommun vill skapa och behålla en levande stadskärna som känns inbjudande och trevlig. Vackra promenadstråk, planteringar och uteserveringar kan skapa detta men även inslag av mobil matförsäljning. Med mobil matförsäljning avses försäljning av livsmedel som kan konsumeras direkt på plats. Att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktig, exempelvis att hålla bredd för gående och rörelsehindrade samt att undvika hinder för synsvaga. Detta säkerställs genom dialog och godkännande av byggnadskontoret.

Foodtruck/matvagn som ska stå uppställd längre än ett dygn kräver ett tidsbegränsat bygglov som söks hos plan- och bygglovskontoret. Detta gäller inte om vagnen tas bort varje kväll och sedan ställs tillbaka morgonen efter.

Uppställningsplatser

På gågatan (Västra Tullgatan) mellan Guldsmeden och Bryggeriet finns tre platser tillgängliga för vagnar som inte behöver flyttas dagligen.

På torget i Kanalparken, mellan kanalen och Sundsesplanaden, finns två platser för vagnar som inte behöver flyttas dagligen.

Vagnarna ska hållas öppna regelbundet eller flyttas om de inte används. Om så inte sker kan tillståndet dras in. En vagn som håller stängt en vecka eller längre måste flyttas om inte annan överenskommelse gjorts.

Platserna upplåtes i maximalt ett år i sänder enligt Lokala ordningsstadgan. Ny ansökan behöver därför göras varje år

För vagnar som endast står uppställda under dagen och sedan tas bort varje kväll finns det plats för ett flertal på Möljen och en på gågatan (Storgatan) mellan Drottninggatan och Sundsesplanaden.

Se bilaga 1 där samtliga uppställningsplatser finns markerade Pdf, 301 kB.

Utseende, placering och skötsel

Vagnarna ska vara funktionella, estetiskt tilltalande och får inte dominera stadsbilden. Det är viktigt att utformning, material och färg anpassas till omgivningen.

Vagnarna ska placeras så att de inte hindrar gångtrafik, utryckningsfordon, renhållningsfordon, varutransporter eller liknande.

Området kring vagnen ska hållas rent och fritt från skräp. Klotter ska saneras omgående.

Avgift

Taxa för upplåtelse av offentlig plats tas ut enligt beslut av kommunfullmäktige.

Tillstånd

Innehavaren av upplåtelsen ansvarar själv för att söka erforderliga tillstånd. Tillstånd som kan vara aktuella är exempelvis:

  • Polisen – Upplåtelse av offentlig plats
  • Plan- och bygglovskontoret – Bygglov vid längre uppställning samt utformning
  • Norrhälsinge miljökontor – Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Skador och skadestånd

Innehavaren av upplåtelsen har betalningsansvar för samtliga eventuella skadeståndsanspråk, eller andra typer av ersättningskrav, som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.

Skadeanspråk får inte ställas på kommunen om det på platsen skulle uppstå en person- eller sakskada genom olyckshändelse eller av annan anledning, oavsett om det gäller innehavaren av upplåtelsen eller någon annan.

Om det uppstår skador på kommunens anläggningar ska de återställas eller ersättas omgående.