Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvalls kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2019, Reviderad 2023-06-19.

Uteserveringar är en viktig del av gatulivet och bidrar till att skapa ett levande centrum under sommarhalvåret. En god och väl utformad miljö är viktig för upplevelsen av staden/orten för både invånare och besökare.
Stadsmiljön får sin unika karaktär av husfasader, gatans utformning och hur det offentliga rummet möbleras. Uteserveringen är en viktig del av detta möblemang.


Hur staket, bord och stolar, parasoller eller markiser ser ut betyder mycket för helhetsintrycket. Därför är det viktigt att du som har en uteservering följer några enkla råd och riktlinjer. Här kan du läsa om hur du bäst utformar din uteservering så att den passar bra in i den omgivande stadsmiljön samtidigt som den uppfyller kraven för alkoholservering och god tillgänglighet.

Vad gäller för uteserveringar?

Utseende och utformning

En uteservering är en uppställning av bord och stolar på marken, och eventuellt tak av markiser eller parasoller.

Uteserveringen ska avgränsas mot omgivningen med en inhägnad:

 • I de fall marken bedöms jämn nog för att en uteservering ska kunna användas direkt på marken rekommenderas att uteserveringen anordnas direkt på marken utan trädäck. Vill sökande trots detta anordna ett trädäck krävs bygglov och krav kommer ställas på att trädäcket tillgänglighets anpassas och även krav på utformning kommer att ställas.
 • Som tak kan uteserveringen ha fristående parasoller eller fritt hängande markiser. Markiser monterade på vägg eller med stödben kräver bygglov. Det ska vara en fri höjd på 2,5 meter upp till markis eller parasoll.
 • Namnet på det egna företaget får användas på banderoller, markiser, parasoller, utrustning. Det är däremot inte tillåtet med reklam för varumärken. Stora dominerande reklamytor på avgränsningarna eller på parasoller och markiser kan klassas som skyltar och kräver då bygglov
 • Räcken eller avgränsningar ska utföras i metall, trä, glas eller rep. De ska färgsättas i dämpade kulörer. För att underlätta för synskadade ska avgränsningarna ha en låg sarg längs marken. Rektangulära blomsterurnor kan också fungera som avgränsning.
 • Möblerna ska vara gjorda för kommersiellt bruk utomhus, det vill säga inte enklare plastmöbler. Tänk på att möblerna ska kunna anpassas till ojämnheter.

Olika lägen har olika krav. Uteserveringens storlek och form måste utformas med hänsyn till framkomligheten för gående och annan trafik. Det innebär:

 • Det ska finnas mellan 1,5-3 m fri gångbana utanför serveringen beroende på vart den är placerad och hur mycket gång- och biltrafik som finns i närheten.
 • Vilken storlek uteserveringen kan ha bedöms utifrån vad som är lämpligt på platsen. Alla möbler, inklusive avgränsningen, ska placeras inom den yta tillståndet för markupplåtelse medger.
 • Fällbara markiser ska placeras med 2,5 m fri höjd från gångbana.

Bullerstörningar

Uteserveringen får inte störa närboende med buller från musik eller gäster. Du som är krögare eller caféägare ansvarar för att inga störningar sker. Om människor blir störda av buller gör Norrhälsinge miljökontor tillsyn av uteserveringen.

Om uteserveringen har musikuppträdande ska kommunens regler om utomhusspelningar följas:

 • Utomhusspelningar får förekomma fram till kl. 23.00 under fredag och lördag.
 • Från och med söndag till torsdag tillåts utomhusspelningar till kl. 22.00.
 • Dispens från reglerna kan endast ges till större arrangemang vid enstaka tillfällen samt till restauranger med tillstånd från Polisen vid enstaka tillfällen. Tillstånd söks i god tid hos Norrhälsinge miljökontor.

Servering av alkohol

Du söker tillståndet hos kommunens tillståndsenhet hos Norrhälsinglands miljö och räddningsnämnd.

 • Tänk på att det krävs att uteserveringen ska vara väl avgränsad, den ska ligga i anslutning till inomhusserveringen, vara överblickbar och möblerad.
 • Tillståndsenheten gör bedömningar i varje enskilt fall utifrån de förutsättningar som finns på platsen.

Tillgänglighet

För att alla kunder ska kunna nyttja uteserveringen behöver den vara tillgänglig. Det innebär att alla ska kunna använda uteserveringen och gatan bredvid den, oavsett om man har svårigheter att gå, drar en barnvagn eller har en funktionsnedsättning.

 • Om det finns ett golv krävs en ramp.
 • En kort ramp blir brant och risken att en rullstol kan tippa ökar. Lutningen får högst vara 1:20.

Ordning och reda

Uteserveringen är en del av gaturummet och det är därför viktigt att området i och omkring serveringen ser välordnat och städat ut dygnet runt. Det får inte finnas upplag av möbler. (Se säkerhet).

Behövs bygglov?

Följer du dessa riktlinjer behöver du inte bygglov för din uteservering. Om du vill göra en mer omfattande uteservering än som beskrivs här med exempelvis uppbyggnader, fasta tak, markiser som är fast monterade i mark och på vägg eller skyltar behöver du söka bygglov. Kontakta i så fall Plan och bygglovskontoret som också kan ge råd inför ansökan.

Bygglov för uteserveringar

När du fått tillstånd

 • Uteserveringen ska hållas ren och i vårdat skick. Det är inte tillåtet att parkera fordon i anslutning till eller inom den upplåtna ytan.
 • Att ställa iordning och montera ner uteserveringen ska genomföras på så kort tid som möjligt inom den tid du har tillstånd för uteservering.
 • Den som har tillstånd för uteservering ansvarar för att återställa eventuella skador på mark, växtlighet eller utrustning.

Säkerhet

Om en uteservering är placerad intill en byggnad är det viktigt att det inte lagras brännbart material mot husväggen eftersom byggnadens brandskydd kan sättas ur spel och en eventuell brand kan spridas till bostadslägenheter exempelvis genom fönster. Dessutom ökar risken för anlagd brand.

 • Vissa typer av tak och markiser kan bidra till en större risk för brandspridning
 • Inga utrymningsvägar eller brandposter får blockeras.
 • Uteserveringen får inte hindra räddningstjänsten att komma fram med utrustning eller de boende från att utrymma om det skulle börja brinna.
 • Om det börjar brinna måste personer som vistas på platsen snabbt kunna ta sig ut i det fria direkt från uteserveringen, det gäller även personer med funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

Polisen är tillståndsmyndighet för platsupplåtelse, alltså den myndighet som ger tillstånd för uteservering. När Polisen prövar ansökan tar man hänsyn till gångtrafik, övrig trafik samt allmän ordning och säkerhet. Polisen kan i tillståndet ställa upp villkor kring trafik, ordning och säkerhet om det behövs.

Du måste göra en ny ansökan varje år. I ansökan ska du ha med:

 • planritning med yta i kvadratmeter
 • val av plats

När Polisen tagit emot din ansökan skickas den till kommunen för yttrande. Då kan kommunen ange om man tycker att det ska finnas villkor i tillståndet till exempel om skötsel, hur marken ska användas och hur uteserveringen påverkar stadsbild, miljö och trafik. Om kommunen säger nej till ansökan får polisen inte ge tillstånd.

Tekniska förvaltningen kan ge råd om du är osäker på vad som gäller.

Handläggning av ärendet påbörjas när ansökningsavgiften är betald.

 • Observera att handläggningstiden blir längre om din ansökan inte är komplett.

Om inte riktlinjerna följs så kan det innebära att ditt tillstånd dras tillbaka eller att du inte får tillstånd för att ha uteservering nästa säsong.

”Markupplåtelse kan sökas för sommarperioden (1 maj – 30 september) eller för annan period, inkl. hela kalenderåret. Annan tid än sommarperioden ska plats finnas för snöröjningsfordon och snövallar. Detta innebär att uteserveringar med uppbyggnader, trätrall eller liknande inte är lämpliga på platser som gågator, gångbanor och gränder. På platser som används som parker, torg eller gångfartsområde kan uteservering med uppbyggnad, trätrall eller liknande fungera även vintertid. På övriga platser är det möjligt med en uteservering vintertid. Uteservering får inte utgöra ett hinder för tillgänglighet, snöröjning eller liknande. Samma riktlinjer som sommarperioden gäller för övrigt. Servering som inte används regelbundet skall tas bort.”

Ansökningsblankett

 • Ansökningsblankett hittar du på polisens hemsida:

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Fyll i blanketten enligt anvisningarna. Bifoga en ritning med beskrivning som tydligt visar uteserveringensutformning, storlek och placering.
 • Lämna in ansökan till Polisen, skicka den med posten eller via e-post:

tillstand.halsingland@polisen.se

Du kan behöva andra tillstånd och medgivanden

 • Om du vill servera alkoholhaltiga drycker på uteserveringen krävs ett serveringstillstånd.

Läs mer om hur du ansöker om serveringstillstånd

 • Ska du använda gasol eller annan brandfarlig gas eller vätska (till exempel terrassvärmare eller grillar) kan du behöva separat tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Du ansöker hos räddningstjänsten.

Läs mer om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

 • Andra tillstånd kan behövas till exempel i fråga om bygglov, livsmedel, och musikunderhållning.