Riktlinjer för hantering av motioner i Hudiksvalls kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2022-09-26.

Bakgrund

Enligt kommunallagen får ledamöterna i kommunfullmäktige väcka ärenden genom motion. Fullmäktige ska sedan besluta i ärendet. Innan fullmäktige ska besluta i ärendet ska ärendet beredas.

Följande riktlinjers syfte är att tydliggöra och effektivisera hanteringen av motioner som lämnats i kommunfullmäktige. Riktlinjerna beskriver de regler som gäller kring motioner och hur de ska hanteras i Hudiksvalls kommun.

Kommunallagen

Enligt kommunallagen får ledamöterna i kommunfullmäktige väcka ärenden genom motion. Motionsrätten tillkommer enskilda ledamöter och inte ett parti.

En fullmäktigeledamot har rätt att lämna motion även om ledamoten inte är närvarande vid fullmäktigesammanträdet.

I kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska rapportering ske till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva motionen från vidare handläggning

Fullmäktiges arbetsordning ska reglera handläggningen av motioner.

Arbetsordning

En motion ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning:

  • vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
  • får inte ta upp ämnen av olika slag
  • väcks genom att den inges till fullmäktiges administration eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får endast lämna motion då ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisning ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

På varje sammanträde anmäls de motioner som inkommit från och med föregående sammanträde. I samband med detta har motionären/motionärerna möjlighet att under ett kortare anförande presentera sin motion. Någon debatt får däremot inte förekomma med anledning av presentationen av motionen.

Utformning

En motion bör innehålla följande delar:

Rubrik

Rubriken bör vara kort men ange vad motionen handlar om. Det ska vara tydligt för medborgarna vad som ska behandlas i fullmäktige när ärendet om motionen syns i ärendelistan. Rubriken bör också vara avgränsad så att den täcker endast det motionären vill att ärendet ska handla om.

Förslag till beslut

Motionen ska presentera förslag till beslut i att- satser. Att -satserna bör vara korta och tydliga. Varje att-sats ska representera ett eget beslut och kunna stå för sig själv.

Bakgrund

Denna del bör innehålla en beskrivning av motionens innehåll. Här beskrivs bakgrunden och motiveringen till att motionären vill väcka frågan. Här kan också fakta och sakförhållanden presenteras.

Förslag

Förslaget till beslut beskrivs mer ingående. Motionären bör motivera förslaget till beslut och kan också beskriva eventuella tänkbara alternativa förslag. Det bör också framgå om förslaget får ekonomiska konsekvenser och i så fall hur det ska finansieras.

Underskrift

Motionen ska undertecknas av minst en ledamot eller en tjänstgörande ersättare.

Beredning

Kommunstyrelsen har det övergripande beredningsansvaret för motioner och sammanfattar yttranden till fullmäktige. Kommunledningsförvaltningen handlägger motionerna inför beslut av fullmäktige. Kommunledningsförvaltningen avgör om motionen ska sändas på remiss till nämnder och bolag i kommunkoncernen. Enligt kommunallagen ska en motion innan den avgörs av kommunfullmäktige beredas av den nämnd som motionen berör.

Nämnden och bolaget ska ta ställning till och besvara motionens förslag, inte genomföra förslaget. Om motionens förslag innebär konsekvenser för nämndens eller bolagets ekonomi och verksamhet och de ryms inom nämndens och bolagets ansvarsområde ska det framgå i svaret. I annat fall bör förslaget införlivas i ordinarie budgetprocess. Vidare ska alltid nämnd/styrelse motivera varför en motion föreslås avslås.

Beslut

Fullmäktige bedömer och besvarar motionen enligt följande:

  • att bifalla motionen. Fullmäktige godkänner de yrkade förslagen i motionen och beslutar att de ska genomföras.
  • att besvara motionen. Fullmäktige konstaterar att de yrkade förslagen genom tidigare fullmäktigebeslut eller på annat sätt, redan har beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder därmed inte behövs.
  • att avslå motionen. Fullmäktige avvisar förslagen i motionen och beslutar att inte vidta några åtgärder.

Uppföljning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisning görs på fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Kommunledningskontoret följer årligen upp motioner som bifallits.