Strategi för miljömålsarbete

En gammal gärdsgård, nedanför växer vitsippor.

Hudiksvalls kommuns strategi för miljömålsarbete 2015-2020.

De nationella miljökvalitesmålen ska utgöra kommunens lokala miljömål. Kommunens åtgärdsarbete koncentreras till tre fokusområden. Dessa områden utgör några av de största miljöutmaningarna mänskligheten står inför.

  • Begränsad klimatpåverkan som innehåller energi- och klimatfrågor
  • Giftfri miljö där minskad påverkan från miljögifter står i fokus
  • Biologisk mångfald som berör både arter och miljöer på land och i vatten

Genom kommunens särställning som huvudaktör inom samhällsplanering har vi den största möjligheten men även det största ansvaret att planera för ett hållbart samhälle. Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har således en särställning inom kommunen och utgör därmed ett prioriterat miljökvalitetsmål.

Kunskapsnivån och förståelsen för vikten av långsiktigt hållbarhetsarbete höjs genom övergripande åtgärder för Hudiksvall som organisation innefattande utbildning, information, upphandling, samt upprättande av checklista för miljövänligare verksamhet för kommunala verksamheter att följa.

Strategin för miljömålsarbete är ett styrdokument för de kommunala nämnderna och de kommunala bolagen. Åtgärder kopplade till kommunens prioriterade fokusområden finns samlade i ett åtgärdsprogram som sträcker sig fram till år 2020. Dessa åtgärder revideras kontinuerligt. Strategin för miljömålsarbete och tillhörande åtgärdsprogram ersätter tidigare formulerade lokala miljömål.

Åtgärdsprogram

Här kan du ta del av Hudiksvalls kommuns miljömålsarbete och åtgärdsprogram: