Strategi för miljömålsarbete

En gammal gärdsgård, nedanför växer vitsippor.

Hudiksvalls kommuns strategi för miljömålsarbete fram till 2030

För perioden 2023-2030 utgör de nationella miljökvalitetsmålen Hudiksvalls kommuns lokala miljömål.

Kommunens åtgärdsarbete koncentreras till tre fokusområden. Dessa områden utgör några av de största miljöutmaningarna mänskligheten står inför.

  1. Begränsad klimatpåverkan som innehåller energi- och klimatfrågor,
  2. Giftfri miljö där minskad påverkan från miljögifter står i fokus
  3. Biologisk mångfald som berör både arter och miljöer på land och i vatten

Genom kommunens särställning som huvudaktör inom samhällsplanering har vi den största möjligheten men även det största ansvaret att planera för ett hållbart samhälle. Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har således en särställning inom kommunen och utgör därmed ett prioriterat miljökvalitetsmål. Strategin gäller för kommunens förvaltningar och bolag.

Ett åtgärdsprogram för genomförande ska tas fram med utgångspunkt ifrån det regionalt framtagna åtgärdsprogrammet: Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg 2030.

Ansvar för framtagande, genomförande och uppföljning av lokalt åtgärdsprogram ligger på respektive nämnd och bolag och samordnas av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen samordnar miljömålsarbetet och ansvarar för att sprida information om arbetet internt och externt. Åtgärdsarbetet följs upp i beslutsstödet.

Revidering av strategi och åtgärdsprogram sker i början av varje mandatperiod.

Detta är en revidering av den strategi som antogs av kommunfullmäktige 2015-06-15.