VA-policy för dricks- och avloppsvatten

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 90.

Till VA-policyn har kommunstyrelsen antagit Riktlinjer för vatten och avlopp 2020 (VA-plan)2020-12-08. Riktlinjerna finns att läsa här.

Inledning

I Policyn finns ställningstaganden som är styrande för kommunens VA-planeringsarbete som gäller alla kommunala nämnder och bolag.

Syftet är att visa hur kommunen avser säkerställa en långsiktig hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Målsättningen med arbetet är att skapa långsiktiga ställningstaganden och riktlinjer för kommunens VA-försörjning. Ett mer övergripande mål är att minska miljöbelastningen och därmed möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling samt att skapa förutsättningar för en utveckling av attraktiva områden för boende och andra verksamheter. Att skapa en struktur och framförhållning av VA-planeringen i kommunen är en del av arbetet med att nå dessa mål.

De första delarna i policyn utgörs av en mer övergripande karaktär och är kopplade till kommunens vision och övergripande mål. De efterföljande delarna är riktade mot allmän VA-försörjning, enskild VA-försörjning, VA-utbyggnad och Dagvatten.

Policyn ska vara vägledande för de riktlinjer som skall utarbetas.

VA-policyn kan läsas nedan eller i detta pdf-dokument.

Övergripande ställningstagande

Nedanstående ställningstaganden gällande VA-försörjning är en förutsättning
för att vi ska uppnå de övergripande målen och vår vision. Ställningstagandena är vägledande i alla kommunala VA-frågor och tillsammans med andra beslutade dokument utgör de underlag för kommunens övergripande planering.

 • Kommunens hantering och planering av vatten- och avloppsförsörjning
  (VA-försörjning) ska kännetecknas av långsiktig hållbarhet ur ekologisk,
  ekonomisk och social aspekt i hela kommunen.
 • Kommunens arbete med frågor som rör VA-försörjning ska bidra till att
  miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster uppfylls.
 • Kommunen ska verka för ökad samverkan i VA-frågor. Arbetet med VA-planering ska bedrivas gemensamt av berörda nämnder, förvaltningar,
  avdelningar och VA-föreningar.
 • Alla kommunmedborgare ska ha tillgång till rådgivning och information i vatten och avloppsfrågor oavsett om det gäller kommunala eller enskilda lösningar.
 • Vid detaljplanering av nya områden och detaljplaneändringar ska
  kommunen noga beakta att VA-försörjningen är långsiktigt och hållbart
  reglerad så att inte negativa effekter uppstår i miljön eller påverkar
  människors hälsa.

Ställningstagande

Allmän VA-försörjning

 • Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha aktuella
  vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter.
 • VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras
  genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete och det ska också finnas en planering för reservvatten.
 • Skyddet av den allmänna vattenförsörjningen ska prioriteras före andra
  intressen.
 • Ett aktivt arbete ska bedrivas inom avloppsverksamheten för att minimera påverkan på miljön och recipienter, exempelvis genom uppströmsarbete och driftoptimering.

Enskild VA-försörjning

 • Kommunen ska aktivt bidra med kompetensstöd för driften av
  gemensamma VA-anläggningar inom områden som för närvarande inte är aktuella för en allmän VA-försörjning.
 • Vid Miljö- och räddningsnämndens tillsyn över enskilda avlopp prioriteras de områden där allmän VA inte kan förväntas inom rimlig tid. Detta utesluter inte att krav på åtgärder ställs även inom de VA-utbyggnadsområdena som utpekas i riktlinjerna för VA, om det bedöms
  nödvändigt.
 • Tillsynen av enskilda avlopp ska utvecklas och inriktas mot bebyggelse där åtgärder bedöms ge störst nytta, exempelvis inom skyddsområden för vattentäkt och inom avrinningsområden till övergödningspåverkade
  recipienter.
 • Kommunen ska, där det finns behov, verka för att skyddsområden
  upprättas för större enskilda vattentäkter.

4.3 VA-utbyggnad

 • Prioritetsgrunderna för utbyggnaden av det allmänna VA-nätet är:
  bebyggelseområdenas täthet (och storlek), närhet till befintligt
  verksamhetsområde, påverkan på yt- och grundvatten samt
  vattenskyddsområden, recipientens känslighet, dricksvattenkvalitet,
  dricksvattentillgång, ekonomi och en i övrigt förväntad och önskvärd
  samhällsutveckling.
 • Kommunen ska i möjligaste mån nyttja befintliga anläggningar vid
  utbyggnad, och att verka för centralisering av VA-anläggningar där
  möjlighet/förutsättningar finns.
 • Kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet på miljö- och
  hälsoskyddsfrågorna i de befintliga eller blivande bebyggelseområden där det kan uppstå ett behov av att vatten- och/eller avloppsförsörjningen ordnas i ett större sammanhang.

Dagvatten

 • Dagvattenhanteringen ska lyftas fram i samhällsplaneringen med
  beaktande av miljöbelastning och klimatförändringar genom att
  dagvattenfrågan belyses tidigt i planprocessen eller i utredningsskedet.
 • Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen ska vara tydlig. Samarbetet
  mellan förvaltningarna ska vara väl utvecklat.
 • Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vilket innebär att man inom sammanhållen bebyggelse försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning, eller infiltration i mark. Dessutom att vid extrema dagvattenflöden via ytavrinning kunna avleda dagvatten på ett sätt som minimerar skador.
 • Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar,
  dagvattnets föroreningsgrad, naturliga vattenströmmar och recipientens känslighet.
 • I översiktsplanering och/eller i detaljplaner ska grönområden och gröna
  stråk för öppen hantering och infiltration av dagvatten avsättas i
  tillräcklig grad och prioriteras framför underjordisk dagvattenhantering.
 • Vid detaljplanering ska kommunen vid behov ställa krav på
  dagvattenhanteringen.
 • I samband med bygglovshantering ska kommunen verka för att
  fastighetsägare i redan exploaterade områden med
  dagvattenproblematik förbättrar dagvattenhanteringen.