Avgift och tillämpning för allmänna handlingar

Taxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 372.

Avgift för allmänna handlingar

Följande avgifter gäller vid beställning av allmänna handlingar:

 • Papperskopia sida 1-9: Ingen kostnad
 • Papperskopia 10 sidor eller mer: 55 kronor samt 2 kronor för
  varje sida utöver sida 10
 • Digital information som skrivs ut på papper: Samma som för
  papperskopior
 • Upprätta ny betygshandling (då original inte finns bevarat): 400
  kronor per betyg

Utöver kostnad ovan tillkommer avgift för försändelsen då den väger mer än 20 gram. För känsliga handlingar innebär det Postens avgift för postförskott och för övriga handlingar portokostnad.

Tillämpning av allmänna handlingar

Tillämpningen fastställdes av kommunstyrelsens 2022-06-07 § 100 beslut om följande tillämpningar av ovan beslut gällande taxor.

 • Handlingar som finns lagrade elektroniskt e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är då densamma som för pappershandlingar, vilket innebär 55 kronor för den 10e handlingen samt 2 kronor för varje tillkommande handling (en handling kan omfatta två eller tvåhundra sidor, t ex en utredning och det är antalet handlingar som räknas).
 • För material som måste skannas in tas avgift ut om i enlighet med beslut som gäller för pappershandlingar.

När avgift inte ska tas ut

Avgift ska inte tas ut när följande organ eller personer begär ut handlingen:

 • Andra kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter
 • Forskare
 • Massmedia
 • Förtroendevalda

Då avgiften för att fakturera har beräknats till 50 kronor ska belopp som understiger 100 kronor inte faktureras.

Inte heller tas avgift ut för kopia av allmän handling om sökande redan erlägger ansöknings- eller annan avgift enligt lag, exempelvis vid bygglov.

En kopia/avskrift av beslut som riktar sig till den som begär handlingen, är avgiftsfri för denne vid ett (1) tillfälle, så länge denne är part.

Maxbelopp för kopiering ur handlingar vad gäller elevakt, akt hos överförmyndarnämnden, hälso- och sjukvård- eller socialtjänstjournaler som rör beställaren själv (där beställaren själv är eller har varit part) är 300 kronor.

Särskilda fall

Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet, får kommunen ta ut avgift från första sidan. I det fall en enskild frekvent har begärt kopior av allmänna handlingar men inte betalat föreskriven avgift kan kommunen kräva att den enskilde betalar hela eller del av föreskriven avgift i förskott. Uppkommer tvekan om handling ska avgiftsbeläggas eller inte, avgörs frågan av vederbörande nämnd/styrelse eller, efter delegation, av därför utsedd tjänsteman.