Taxor för prövning och tillsyn inom livsmedelskontrollen och miljöbalkens område

Den prövning och tillsyn som Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarar för, bekostas av verksamhetsutövaren eller den som prövningen eller tillsynen riktas mot. Fullmäktige i Hudiksvall respektive Nordanstigs kommuner har fastställt taxor för nämndens prövning och rillsyn. Det är Norrhälsinge miljökontor som utför arbetet på nämndens uppdrag.

Taxorna baseras på den tid handläggningen tar. Tiden multipliceras med en timavgift som beräknats utifrån de omkostnader nämnden har för detta uppdrag. Timavgiften förändras årligen enligt Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Timavgifter 2024

Område

Kronor/timme

Offentlig livsmedelskontroll

1289

Uppföljande livsmedelskontroll

1289

Miljöbalkens område mm

1289


Många ärenden har en fastställd schablontid. Exempelvis debiteras ett enskilt avloppstillstånd 5 timmar. För en anmälan om värmepump och registrering av livsmedelslokal debiteras en timme.

Verksamheter som miljö- och räddningsnämnden ska ha återkommande tillsyn på, betalar en årlig avgift för de kontroller som behöver ske för att säkerställa att verksamheten följer lagstiftningarnas krav.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut för det merarbete detta medför.

För annan tillsyn, tex vid befogade klagomål debiteras för den tid detta arbete innebär i form av förberedelser, inspektion och efterarbete.