Taxor och avgifter för vård- och omsorgsboenden

Här hittar du information om taxor och avgifter för att bo på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Avgifter för vård- och omsorgsboenden

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för omvårdnad, hyra, mat och förbrukningsartiklar.

Kostnad för boende på vård- och omsorgsboende

Vad

Avgift per månad

Hyra

beroende på boende

Omvårdnadsavgift

max 2 574 kronor

Mat

3 940 kronor

Förbrukningsartiklar

243 kronor

Detta innebär avgifterna

  • Omvårdnadsavgiften är en individuell avgift och beräknas utifrån dina inkomster och hyran för vård- och omsorgboendet. Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, så kallad maxtaxa.
  • Din hyra avgörs bland annat av hur stor lägenheten är.
  • I avgiften för mat ingår frukost, lunch och middag samt mellanmål och fika. Kostnaden för mat reduceras vid sjukhusvistelse eller om du inte äter i livets slutskede. Avdraget görs per måltid.
  • Avgiften för förbrukningsartiklar är inte valbar. Avgiften debiteras alla på vård- och omsorgsboenden. I avgiften ingår exempelvis tvättmedel, sköljmedel, toapapper, hushållspapper, rengöringsmedel, sanitetsrengöring, soppåsar, diskmedel, tvättlappar, haklappar, skyddshandskar, disktrasor och glödlampor.

Maxtaxa

Det ett tak för hur hög omvårdsnadsavgiften får vara, så kallad maxtaxa. Du betalar aldrig mer i omvårdnadsavgift än maxtaxan, oavsett vad du har för inkomst eller vilken hjälp du behöver.

Du hittar maxtaxan i tabellen ovan.

Hur beräknas omvårdnadsavgiften?

Omvårdnadsavgiften är individuell. Hur mycket du betalar i omvårdnadsavgift beräknas utifrån inkomster och kostnad för hyra på vård- och omsorgsboendet. Det finns också ett tak för hur hög omvårdnadsavgiften får vara, så kallad maxtaxa.

För att beräkna vad du ska betala behöver vi uppgifter om dina inkomster och hyra. Du lämnar dina inkomstuppgifter via vår e-tjänst:

Om vi inte får uppgifter om dina inkomster och hyra betalar du maxtaxa i omvårdnadsavgift.

Sänkt omvårdnadsavgift vid dubbel boendekostnad

Om du ska flytta till ett vård- och omsorgsboende och inte hinner avveckla din nuvarande bostad kan du ha rätt att få hela eller delar av omvårdnadsavgiften reducerad. Reduceringen gäller i högst tre månader.

Du kan få reducering under förutsättning att:

  • Du är ensamstående
  • Den dubbla boendekostnaden påverkar ditt avgiftsutrymme
  • Bostaden är under avveckling. Det vill säga att kontraktet är uppsagt eller att bostaden ligger ute till försäljning.
  • Inga likvida medel eller realiseringsbara tillgångar som överstiger ett värde av två prisbasbelopp finns.
  • Ansökan har lämnats in till Hudiksvalls kommun inom en månad efter inflyttning.

Du ansöker om sänkt omvårdnadsavgift för dubbel boendekostnad via vår e-tjänst.

Underlag som styrker dubbel boendekostnad kan komma att begäras in.

Sänkt omvårdnadsavgift vid extraordinära kostnader

Om du har extraordinära kostnader, till exempel kostnad för god man kan du ansöka om sänkt omvårdnadsavgift. För att beviljas sänkt omvårdnadsavgift ska kostnaden vara varaktigt (minst sex månader) och uppgå till minst 200 kr per månad.

Du ansöker om sänkt omvårdnadsavgift för extraordinära kostnader via vår e-tjänst

Frågor och mer information om taxor och avgifter för vård- och omsorgsboenden

För vidare information om avgifter kontaktar du kommunens avgiftshandläggare.

Har du frågor om ditt beslut gällande dina insatser kontaktar du din socialsekreterare.