Mål 14: Hav och marina resurser

Illustration Mål 14

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar aktivt för att bidra till Agenda 2030 mål 14 - Hav och marina resurser.

Läget i Hudiksvall

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har flera av våra kustvattenområden måttlig status och Iggesundsfjärden har otillfredsställande status. Från Njutånger och söderut är statusen god med undantag för Enångersfjärden som har måttlig status. Många av våra grunda havsvikar är mycket skyddsvärda och är utpekade i länsstyrelsens regionala gröninfrastrukturplan.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun arbetar för en god havsmiljö exempelvis genom:

  • Tillsyn över verksamheter
  • Insamling av farligt avfall
  • Anläggning av dagvattendammar
  • Sanering av förorenad mark
  • Inköp av fisk från hållbara fiskebestånd
  • Aktivt fiskevårdsarbete

Styrdokument

Kretsloppsplan 2021 - 2025 sammanfattningVA-policy för dricks- och avloppsvattenStrategi för miljömålsarbete