Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Illustration Mål 15

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.

Läget i Hudiksvall

I Hudiksvall är endast 2,4 % av arealen skyddad som naturreservat eller naturvårdsområde. Nytt mål inom EU är 30 % av land och 30 % av havsarealen. Inom Hudiksvalls kommuns geografiska yta är stora delar av naturen inte inventerad, alternativt är inventeringarna gamla. Det gör att vi saknar kunskap om vilka arter och miljöer som finns att bevara. Detsamma gäller för kommunens egna marker. Bevarande av biologisk mångfald är i de flesta fall knutna till enskilda skogsägare och jordbrukares val av brukningsmetoder samt ideella föreningar eller personers intresse för något område eller någon/några arter. Lite speciellt för Hudiksvall är att den starkt hotade fjällgåsen har valt Lillfjärden till rast- och ruggningslokal.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun arbetar för ökad biologisk mångfald exempelvis genom:

  • Aktivt fiskevårdsarbete exempelvis genom att upprätta Sofieholmforsens naturreservat
  • Restaurering av våtmarker
  • Att skapa goda livsmiljöer för pollinatörer exempelvis vid Köpmanbergets strövområde
  • Att gynna växter och insekter som kräver att ängen slås med lie vid Håstaäng.
  • Aktivt arbete i enlighet med Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi

Mer om mål 15

Läs mer om mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald på Globala målen webbsida:

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.