Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Illustration Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 3 - God hälsa och välbefinnande.

Läget i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har sämre värden än riket och länet när det gäller ohälsotal, självskattad hälsa, fetma och självmord. Liksom i riket är psykisk ohälsa den största sjukskrivningsorsaken även i vår kommun.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Arbete för ökad hälsa och välbefinnande pågår i kommunens samtliga förvaltningar, exempelvis genom:

  • Arbetsmiljöarbete för att främja den psykiska hälsan
  • Hälsofrämjande arbete i skolan för att främja en sund livsstil och hälsosamma vanor
  • Tillsyn enligt alkohollagstiftningen som en del av det drogförebyggande arbetet
  • Arbete med trafiksäkerhet för att säkra trafikmiljöer och förhindra olyckor
  • Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för att upptäcka och förebygga normbrytande beteende och missbruk.
  • Familjecentral för bättre förutsättningar för goda uppväxtvillkor och god hälsa

Mer om mål 3

Läs mer om mål 3 - God hälsa och välbefinnande på Globala målens webbsida:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.