Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Illustration Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla.

Läget i Hudiksvall

Hallstaåsen och Dellensjöarna är viktiga för dricksvattenförsörjningen i kommunen. Drygt 28 000 personer har sin vattenförsörjning via kommunalt vatten från dessa vattentäkter, som ger oss vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Det är också många hushåll som är anslutna via vattenföreningar som har uttag av vatten från källor eller sjöar. Vidare är det fler hushåll som har kommunalt vatten än kommunalt avlopp. Alla grundvattenförekomster i kommunen uppnår god kemisk och kvantitativ status. När det gäller kommunens ytvatten är det dock bara 22 % av kommunens ytvatten som uppnår god ekologisk status i enlighet med vattendirektivet. Vatten och sanitetsituationen är i allmänhet god i kommunen. Hemlösa är dock en målgrupp som har svårt att till fullo få behovet av vatten och sanitet tillgodosett.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun arbetar för att havet, sjöar, vattendrag och vårt dricksvatten ska vara rent och utgöra bra livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur och växter genom att:

  • Planera för dricksvatten och avlopp
  • Utöva tillsyn på enskilda avlopp
  • Utföra fiskevårdande åtgärder
  • Restaurera våtmarker

Mer om mål 6

Läs mer om mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla på Globala målen webbsida:

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.