Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Illustration Mål 8

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar aktivt för att bidra till Agenda 2030 mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läget i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har de senaste åren backat i Svenskt Näringslivs undersökning som visar att företagen inte är nöjda med kommunens service och bemötande. Ett av tillväxthindren som näringslivet lyfter är bristen på kompetens, i synnerhet inom vissa branscher som dessutom kräver högre kompetens.

Det här gör Hudiksvalls kommun

I kommunens upphandling av tjänster ställs krav som innefattar minimilöner och kollektivavtal. När produkter upphandlas kan krav kopplade till arbetsförhållanden ingå. Vidare arbetar Hudiksvalls kommuns näringslivsenhet för att stärka tillväxten i kommunen genom etablering av nya företag och utveckling av befintliga företag. Detta görs bland annat genom:

  • Kompetensförsörjningsinsatser i samverkan med kommunens förvaltningar och det lokala näringslivet
  • En dörr in för alla som vill starta, utveckla och etablera företag i Hudiksvalls kommun
  • Årliga enkätundersökningar riktade till näringslivet för att få en nulägesbild av näringslivsklimatet
  • Mobilisering av aktörer för ett hållbart näringsliv

Styrdokument

Ledar- och medarbetarpolicy