Hållbarhetsbedömning och checklista

Hudiksvalls kommun har tagit fram ett stödverktyg för att fatta hållbara beslut och kvalitetsgranska verksamheten ur hållbarhetsperspektiven. Det omfattar dels en checklista för förtroendevalda inför politiska beslut och dels ett stöd för hållbarhetsbedömning.

Nämnder och kommunala bolag ska tillämpa checklistan och verktyget för hållbarhetsbedömning inför beslut om organisationsförändringar, nya arbetssätt eller verksamheter, upphandling, styrdokument som policyer, budgetar, riktlinjer, planer och strategier, nybyggnationer samt långsiktiga eller strategiskt viktiga förändringar.

Hållbarhetsbedömningen inkluderar även vägledning för prövning av barnets bästa enligt lagen om FNs barnkonvention.