Mänskliga rättigheter och social hållbarhet

Människor på bänk

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Idag ser vi skillnader i människors möjligheter att leva ett gott och friskt liv. Det handlar om ojämlika livsvillkor som skapar skillnader i hälsa, brist på tillit mellan människor och en minskande delaktighet i det politiska och offentliga livet. Vi ser detta i Hudiksvall och i samhället i stort. Vårt arbete med social hållbarhet handlar om att vända den negativa trenden för att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter.

För att möta dessa utmaningar måste vi tillsammans skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, för demokrati och för öppna och transparenta organisationer som människor kan lita på. I slutändan handlar det om att skapa jämlika förutsättningar för alla människors makt att forma samhället och sina egna liv.

Vad ser vi?

Ojämlikheten i samhället ökar, inte bara i Hudiksvall utan i hela landet. Samtidigt som många människor får det bättre finns det grupper som inte har kunnat ta del av utvecklingen i samma utsträckning som andra. För vissa har förutsättningarna till och med blivit sämre.

Det vi ser är alltså att olika grupper av människor har olika livsvillkor, som i sin tur påverkar förutsättningarna till ett gott och friskt liv. Ojämlikheten skapar en grund för minskad tillit till andra människor och till samhällets institutioner.

Skillnader i livsvillkor syns inom flera olika områden, exempelvis hälsa, utbildning, ekonomi och arbete, tillgänglighet, boendemiljö, demokrati och delaktighet. Ojämlikheten i livsvillkor är självförstärkande, vilket innebär att skillnaderna riskerar att öka om inte aktiva åtgärder vidtas för att bromsa utvecklingen.

Läs hela nulägesbeskrivningen och ta del av bakgrundsmaterial här:

Nulägesbeskrivning social hållbarhet utifrån mänskliga rättigheter

Vad vill vi?

Vi vill värna allas lika värde och säkra den sociala hållbarheten i Hudiksvalls kommun. Det är en förutsättning för att nå Hudiksvalls kommuns vision om att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.

Kommunfullmäktige har antagit ett styrdokument för att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering som en grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun.

Det bygger på ett antal nationella konventioner som vårt land anslutit sig till och tydliggör vår utgångspunkt och vårt ansvar för mänskliga rättigheter.

Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun

Vi kan inte fixa det själva!

Om vi ska kunna ta rejäla kliv mot ett gott liv för alla måste vi hjälpas åt. Det här är utmaningar som kommunen inte klarar att lösa själva. Dels har vi inte möjlighet att påverka och förändra inom alla områden, dels så finns det aktörer som kan göra det mycket bättre än vi.

Eftersom utmaningarna sträcker sig över en bredd av samhällsområden behöver hela samhället gå samman för att skapa förändring. Vi behöver ta vara på de unika styrkor och erfarenheter som olika samhällsaktörer besitter, oavsett om det är från det offentliga, från näringslivet, från civilsamhället eller från privatpersoner. Samverkan är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att vi komma till bukt med dagens (o)jämlikhetsutmaningar.

Därför gör vi nu en bred kraftsamling för att ta fler steg mot ett socialt hållbart samhälle där människor kan leva ett gott och friskt liv utan orättfärdiga skillnader. Om vi gör det tillsammans är övertygande om att vi når längre och hittar bättre lösningar på de utmaningar vi står inför.

Läs mer här nedan om hur just du kan delta!

Vill du hjälpa till?

Alla som är intresserade av de här frågorna behövs i arbetet. Du är välkommen att bidra oavsett om du är ung eller gammal, privatperson eller representant för en organisation eller ett företag. Vi vet att samtalen och diskussionerna lyfter när olika perspektiv och erfarenheter möts.

Du kan delta i arbetet på flera sätt

Vi strävar efter en långsiktig samverkan med engagerade personer och organisationer runt om i samhället. Därför har vi startat ett nätverk för social hållbarhet och allas lika värde där olika aktörer kan mötas för att utbyta erfarenheter och samverka. Läs mer om nätverket i fliken nedan!

Under 2021 och våren 2022 deltog flera föreningar, företag och verksamheter i workshops om lösningar för att vaska fram förslag på åtgärder på de mest framträdande utmaningarna vi ser i kommunen idag. Förslagen från dessa träffar ska nu sammanställas och en prioritering bland förslagen ska göras innan en handlingsplan tas fram.

Nätverk för långsiktig samverkan

Nätverket samlar aktörer från såväl det offentliga som från näringslivet och civilsamhället och syftar till att möjliggöra för samverkan, lärande och gemensamma aktiviteter.

Nätverk för social hållbarhet

Mycket bra är redan på gång

En meningsfull fritid och rörelse i vardagen viktigt för den psykiska och fysiska hälsan, både barn vuxna och barn. Alla familjer har dock inte samma möjligheter att investera i utrustning för fritidsaktiviteter och personer med små ekonomiska marginaler har sämre förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang utanför hemmet. Fritidsbanken bidrar till att jämna ut skillnaderna och möjliggöra för fler att testa på nya intressen och vara aktiva. Genom att återbruka och förlänga användningstiden på utrustningen gör verksamheten också en tydlig insats för miljön!

I Hudiksvall drivs Fritidsbanken av Strands IF. Genom samarbete och finansiering stöttar Hudiksvalls kommun Fritidsbanken. Det är ett av flera exempel på hur vi arbetar för att stärka den sociala hållbarheten i kommunen och värna allas lika värde och rätt till en aktiv fritid.

Personal inom lärandeförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen har fått ta del av föreläsningar som belyser hur viktigt bemötandet av elever är i skolan och hur avgörande skolan kan vara för många elever.

Målet med föreläsningarna är dels att personalen skulle få kunskap om hur unga kan komma att bli attraktiva för en rekrytering i extremistiska rörelser. Dels att vuxna i skolan ska bemöta våra unga med den förståelse, empati och nyfikenhet som behövs för att kunna verka som en skyddsfaktor.

För att delta i demokratin behövs tillit till, och kunskap om, samhället och de politiska processerna. 2014 visade siffror från SCB att valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning uppgick till drygt 40 %. Det visar att valet och de demokratiska processerna behöver tillgängliggöras så att fler kan och vill delta.

Under hösten 2021 startade Demokratiskolan på Lärvux. Demokratiskolan är ett samarbete mellan Lärvux, Social- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och syftar till att öka kunskapen om kommunens roll i samhället och de demokratiska processerna i stort. I Demokratiskolan pratar vi om allmänna val men också om hur man som medborgare kan påverka mellan valen.

Demokratiskolan är en del av kommunens arbete för social hållbarhet och allas lika värde. När fler deltar i demokratin och känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen ökar tilliten till de offentliga institutionerna och till samhället i stort.

I Hudiksvalls kommun finns fem stycken så kallade Servicepunkter. De finns i Ängebo, Stamnäs, Enånger, Friggesund och Näsviken och är förlagda till butiker på de olika orterna. Syftet med Servicepunkterna är att möjliggöra för utökad service på landsbygden och att överlag upprätthålla en levande landsbygd i kommunen. En servicepunkt ska erbjuda tre av dessa fem punkter:

  • publik dator och Wi-Fi
  • fikaplats/caféhörna
  • hemsändning av dagligvaror
  • kommunal och turistisk information
  • minst 3 stycken kundarrangemang per år

Att etablera och stödja Servicepunkterna är en del av Hudiksvalls kommuns arbete för social hållbarhet och allas lika värde. Servicepunkterna utgör viktiga sociala nav på orten och bidrar till att öka tillgängligheten i hela kommunen.

Hudiksvalls kommun gör en stor satsning för att förebygga självmord genom att erbjuda alla medarbetare utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Självmord är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Många har gått kurser i första hjälpen vid akut kroppsskada eller hjärt- och lungräddning, men det är större sannolikhet att träffa någon med psykisk ohälsa. För att vi gemensamt ska kunna rädda fler liv måste vi öka kunskapen om psykiska besvär, psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar.

Deltagarna får lära sig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa. Målet är att alla kommunens medarbetare ska vara utbildade som första hjälpare till psykisk hälsa inom de kommande åren. Om alla medarbetare i kommunen, som utgör ca 10 procent av befolkningen, får en ökad kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, kan ingripa med stöd och hjälp och vid behov hjälpa andra att få den professionella hjälp de behöver - det kan verkligen göra skillnad!

Syftet med projektet har varit att näringslivskontoret ska fungera som en mötesplats med uppgift att underlätta för fler människor med invandrarbakgrund att starta företag. Projektet har fokuserat på struktur och organisation som möjliggör att deltagarnas idéer leder till framväxt av företag och bidrar till individernas etablering samt kommunernas långsiktiga tillväxt.

Projektet har vidareutvecklat en modell som resulterat i att individer fått en ökad förståelse för företagande på landsbygden.

Ett viktigt fokus har varit utrikesfödda kvinnor som entreprenörer. Under projektperioden har 15 företag startats i Hudiksvalls -och Nordanstigs kommuner, varav mer än hälften startats av kvinnor.

En effekt som projektet har haft på strukturnivå är att processen möjliggjort för ytterligare en väg till etablering för nyanlända genom entreprenörskap.

Du som inte bor i närheten av något bibliotek kan låna böcker, tidskrifter och filmer för barn och vuxna på mobila biblioteket. På mobila biblioteket kan du också göra utskrifter från dator, lämna in farligt avfall och ibland även uppleva teater och sagostunder. Det gör att det mobila biblioteket skiljer sig från en vanlig bokbuss, eftersom hela biblioteksverksamhetens bredd finns tillgängligt. Mobila biblioteket har 80 hållplatser runt om i kommunen som besöks regelbundet på 18 olika turer.

Mobila biblioteket en viktig resurs för samhällsinformation och samhällsservice utanför kommunen, vilket bidrar till att skapa tillgänglighet och delaktighet utanför centralorten. Inte minst eftersom 60% av invånarna i Hudiksvalls kommun faktiskt bor utanför staden.

Det mobila biblioteket ska signalera demokrati, inkludering och framtidstro – något som är avgörande för den sociala hållbarheten i ett samhälle!

Mobila biblioteket

Hej Aktivitet är en satsning som motverkar utanförskap och segregering och bidrar samtidigt till att barn och unga får möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Hej Aktivitet är ett paraplybegrepp som innefattar olika verksamheter som alla fokuserar på att främja folkhälsan, motverka utanförskap och segregering samt bidra till ett tryggare och bättre samhälle. Ett exempel är Aktivitetsklubben som handlar om att ge barnen en aktiv och meningsfull fritid efter skolan.

Här kommer de att få prova på olika sporter, umgås och äta mellanmål tillsammans. Olika aktiviteter kommer att erbjudas – t.ex. badminton, fotboll, innebandy, bordtennis, dans och basket. Dessutom finns det möjlighet att spela sällskapsspel och få hjälp med läxor. Genom Aktivitetsklubben hoppas vi att barnen ska få en ökad rörelserikedom vilket kommer ge dem glädje, självförtroende och en inre motivation till att vara aktiv hela livet

Har du bra idéer att bidra med?

Via vårt formulär här nedanför kan du lämna förslag och idéer till det fortsatta arbetet. Välj utmaningsområde och använd sedan fritextrutorna för att beskriva utmaningen och dina förslag på lösningar och åtgärder.

Försök vara så konkret som möjligt. Du väljer själv om du vill ange dina kontaktuppgifter eller inte.

Problemområde * (obligatorisk)
Problemområde