Nulägesbeskrivning social hållbarhet utifrån mänskliga rättigheter

Aktuell nulägesbeskrivning

Sammantaget har ett antal utmaningar identifierats när det gäller social hållbarhet i Hudiksvalls kommun. Under arbetets gång med dialoger under 2021 kommer bilden att kompletteras utifrån deltagarnas input. Underlaget blir därmed vår gemensamma bild som växer fram allt eftersom. Den aktuella nulägesbilden visar att Hudiksvalls kommun har utmaningar när det gäller till exempel ojämlikhet på olika nivåer (inkomst, levnadsstandard, utbildning, stad och land, kön), hög ohälsa samt lågt och ojämnt deltagande i demokratiska institutioner, processer och aktiviteter. Det finns utmaningar när det gäller integration, bristande framtidstro och en känsla av att inte ha en plats i samhället. Här syns också en lägre medianinkomst jämfört med riket och en lägre andel med eftergymnasial utbildning i befolkningen jämfört med riket. Däremot är det en större andel som förvärvsarbetar och långtidsarbetslösheten är något lägre bland kvinnor. Mycket tyder på att covid-19-pandemin har förstärkt den ojämlikhet i livsvillkor och hälsa som fanns innan pandemin.

Nulägesbilden togs fram genom en enkätdialog som genomfördes under vintern 2019/20 med representanter från olika samhällssektorer i vårt närsamhälle i Hudiksvalls kommun. Dessutom arbetar Region Gävleborg med att sammanfatta en länsövergripande bild. Slutligen har dessa två bilder kompletterats med data och statistik från nationella och lokala undersökningar för Hudiksvalls kommun.

Under hösten 2020 inleddes dessutom ett arbete med att beskriva konsekvenserna av covid-19-pandemin för den sociala hållbarheten. Här nedan hittar du länkar till presentationer av de fyra underlagen:

Enkätdialog med representanter från samhällssektorer i Hudiksvalls kommun

Presentation av resultatet och introduktion till kommande dialog med Blekinge Tekniska Högskola

Region Gävleborgs Jämlikhetsutredning

Läs mer om Jämlikhetsutredningen på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av rapporten, se filmer från presentationer och ta del av bilder från presentationer.

Kompletterande bild från lokala data och undersökningar

Presentation av kompletterande data och undersökningar för Hudiksvalls kommun

Pandemins konsekvenser för den sociala hållbarheten

Vill du komplettera nulägesbilderna?

Finns det viktiga aspekter av social hållbarhet som presentationerna inte tar upp? Något som du ser i din vardag, i ditt arbete eller i de undersökningar du följer?

Resultat från genomförda dialoger

Dialoger har genomförts med elevråd, chefer och nyckelfunktioner inom kommunen. Där har deltagarna lyft fram idéer om lösningar för att motverka ekonomisk otrygghet, lågt deltagande i demokratiska processer, ojämlikhet ur olika perspektiv, psykisk ohälsa och utanförskap.