Bli god man för ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarenheten utse en god man som kan företräda barnet och bevaka dess intressen i föräldrarnas ställe. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man ska inte vara kompis, inte heller extramamma eller extrapappa men företräda barnet och utföra vårdnadshavares ordinarie uppgifter.

God man har dock ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska dagliga omsorgen, detta ansvarar socialtjänsten för.

God man för ensamkommande barn ska:

 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation.
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation.
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera).
 • behärska god svenska.
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter.

Alla nya gode män för ensamkommande barn rekommenderas att gå SKRs (Sveriges kommuner och regioner) webbutbildning. På slutet av webbutbildningen finns ett intyg som kan skrivas ut. Om du vill bli god man för ensamkommande barn bifogar du intyget till din intresseanmälan eller kompletterar med det i efterhand.

SKRs webbutbildning

Gå till SKRs webbutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instresseanmälan god man

Du lämnar intresseanmälan via vår e-tjänst:

Du anmäler ditt intresse om att bli god man via vår e-tjänst. Du anger i e-tjänsten om du avser att bli god man för ensamkommande barn.

Alla nya gode män för ensamkommande barn rekommenderas att gå SKRs (Sveriges kommuner och regioner) webbutbildning. På slutet av webbutbildningen finns ett intyg som kan skrivas ut. Om du vill bli god man för ensamkommande barn bifogar du intyget till din intresseanmälan eller kompletterar med det i efterhand.

SKRs webbutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gör en god man för ensamkommande barn:

 • Ser till att uppehållstillstånd söks för barnet
 • Biträda vid utredning hos Migrationsverket
 • Biträda vid förberedelser hos offentligt biträde
 • Söka aktuella bidrag/insatser från olika myndigheter
 • Se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • Se till att barnet får en fungerande skolgång
 • Delta i utvecklingssamtal
 • Förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag
 • Kontrollera att ersättningar/bidrag kommer barnet till godo
 • Efter PUT (permanent uppehållstillstånd) teckna hyreskontrakt
 • Företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • Besluta om barnets boende
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • Företräda barnet om det utsätts för brott eller begår brott
 • I övrigt vara ett stöd för barnet
 • Meddela överförmyndarenheten om barnet flyttar, om beslut om uppehållstillstånd fattats eller om barnets föräldrar har kommit till Sverige
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarenheten regelbundet

God man omfattas inte av någon straffrättslig tystnadsplikt. Det är dock självklart att en god man inte för vidare något som barnet har berättat i förtroende, ”skvallrar” om barnet eller för vidare känslig information som kan skada barnet.

Godmanskapet upphör när:

 • barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva föräldraskapet igen.
 • barnet flyttat till annan kommun och det är bättre att hen får en god man på nya orten. Byte sker i dialog med gode mannen, barnet och socialtjänsten.
 • barnet varaktigt lämnat Sverige.
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts (efter beviljat uppehållstillstånd)
 • barnet fyllt 18 år (automatiskt, utan beslut).

Att vara god man för ensamkommande barn bedöms som ett mer omfattande uppdrag än andra godmans- och förvaltaruppdrag och därför gäller andra arvodesregler.

Arvodet är för närvarande 2000 kronor per månad, vilket utbetalas kvartalsvis i samband med granskningen av din redovisning. Du får också en kostnadsersättning samt ersättning för nödvändiga resor i uppdraget.

Redovisning sker till överförmyndarnämnden kvartalsvis. Blanketter för detta får du när du tillträder uppdraget.

Du kan ha olika typer av uppdrag

Du vet väl att vi också har andra typer av uppdrag där du kan göra en meningsfull insats för en medmänniska, så som familjehem eller kontaktperson?

Läs mer om våra frivilliga uppdrag inom kommunen